JPK VAT z Deklaracją 2020: Zmiany i Wyzwania dla Przedsiębiorców
suwmiarka z pieniędzmi, księgowość, wyliczenia, kalkulator, jpk vat

Nowy JPK VAT od 1 października

Rok 2020 jest rokiem zdecydowanie nieprzychylnym dla przedsiębiorców. Nie tylko za sprawą COVID-19, który był przyczyną czasowego zamrożenia gospodarki, ale również za sprawą rządzących. Nasi włodarze serwują nam co rusz nie tylko setki zupełnie nowych przepisów, ale również całą masę zmian w przepisach już istniejących. Tym razem zaserwowano nam nową formę miesięcznych rozliczeń VAT. Dwa dokumenty w jednym, czyli JPK VAT z deklaracją. Z pozoru wydaje się być to pozytywnym rozwiązaniem, przyspieszeniem procedur – ale czy na pewno? Zapraszam do lektury.

Czym jest JPK VAT z deklaracją?

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch elementów. Pierwszym będzie ewidencja VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), drugim deklaracja VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K). Zobowiązani do jego składania są wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Tak jak do tej pory będą obowiązywały dwa warianty JPK_VAT:

 1. JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
 2. JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Kwartalne rozliczanie VAT

W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, którzy są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Podstawowe informacje dotyczące wysyłki JPK VAT

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy mamy czas do pierwszego dnia roboczego). JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym,
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi (tj. kwotą przychodu).

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Nowe elementy w strukturze JPK

W nowej wersji JPK pojawią się elementy, które do tej pory nie występowały w przesyłanych plikach. Mowa tu o oznaczeniach:

 • grupy towarów i usług (GTU),
 • rodzajów transakcji,
 • dowodów sprzedaży i dowodów nabycia.

Oznaczenie procedur podatkowych w transakcjach na JPK_V7K i JPK_V7M

W Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wymienione są również rodzaje transakcji, które należy oznaczyć w nowym JPK_VAT jednym z 15 kodów literowych przyporządkowanych do poszczególnych procedur podatkowych (2 dotyczące podatku naliczonego oraz 13 dotyczących podatku należnego).

Kody literowe:

 1. MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole opcjonalne).
 2. IMP – Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
 3. SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
 4. EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 5. TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 6. TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
 7. TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
 8. MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 9. MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 10. I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 11. I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 12. B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
 13. B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
 14. B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
 15. MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży i zakupu

Kolejny obowiązek związany z nowymi oznaczeniami w JPK dotyczy niektórych dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. W tym wypadku dokument może mieć więcej niż jedno oznaczenie.

Oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
 • WEW – dokument wewnętrzny (dotyczy dokumentów wewnętrznych innych niż faktury, na podstawie których następuje zmiana podstawy opodatkowania w VAT),
 • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej).

Oznaczenia według rodzajów dowodów zakupu:

 • VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy (faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych),
 • WEW – dokument wewnętrzny,
 • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Oznaczenia grup towarów i usług (GTU)

W nowym JPK wprowadzony został obowiązek oznaczania grupowań rodzaju dostarczanych towarów i usług (tzw. kody GTU). Co istotne, aby poprawnie ustalić właściwe grupowanie, należy uwzględnić różne źródła klasyfikacji, takie jak przede wszystkim Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Nomenklatura Scalona, ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT) czy ustawa o podatku akcyzowym. Nie ma obowiązku przypisywania kodu GTU dla każdego sprzedanego towaru lub usługi. Oznaczenia dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia. Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Znajdziemy go w wyżej wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r.

Pozorne ułatwienie rzeczywistym utrudnieniem?

Jak można było się domyślić na wprowadzeniu nowej struktury pliku zmiany się nie kończą. Obowiązkowe oznaczenia, które od października będą musiały znaleźć się w ewidencji sprzedaży i zakupów zapewne przysporzą przedsiębiorcą wielu zagwozdek. Zmiany te wiążą się nie tylko z potrzebą aktualizacji programów księgowych w celu przystosowania ich do nowych wytycznych, ale również sklasyfikowania każdej transakcji na nowo.

Nowy system kar dla podatników

Wraz z wejściem w życie nowej struktury JPK, zmianie ulegną również kary nakładane na przedsiębiorców. W przypadku błędu w JPK podatnik otrzyma od naczelnika urzędu skarbowego wezwanie do skorygowania konkretnych nieprawidłowości pliku. Zgodnie z art. 109 ust. 3f ustawy o VAT przedsiębiorca ma 14 dni od dnia otrzymania wezwania na przesłanie do fiskusa korekty błędów, które zostały wymienione w wezwaniu. Podatnik może również nie korygować błędów i złożyć w urzędzie skarbowym wyjaśnienie, w którym wskaże, że plik JPK nie zawiera błędów wymienionych w wezwaniu. Brak złożenia korekty JPK lub wyjaśnień ze strony podatnika bądź złożenie ich po terminie będzie skutkowało nałożeniem na niego w drodze decyzji kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji w pliku JPK.

Podsumowując

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów z wprowadzenia JPK_VAT płyną same korzyści:

 • przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,
 • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Jak to będzie wyglądało w praktyce, czy system będzie działał sprawnie i skrupulatni podatnicy będą mogli spać spokojniej niż do tej pory – o tym przekonamy się już niebawem!

Zobacz też:

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych

podatkiprawovat
Udostępnij:
Nowy JPK VAT od 1 października
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022