Składka zdrowotna 2022
wytrząsanie podatnika z pieniędzy, skala podatkowa, nowy ład

Składka zdrowotna 2022

Od 2022 r. składka zdrowotna nie podlega już odliczeniu od podatku, w tym od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wielu przedsiębiorców dotkliwie odczuje wzrost tego obciążenia fiskalnego. Tym samym składka zdrowotna stała się jednym z decydujących czynników przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Przeanalizuj czy pozostanie na obecnej formie opodatkowania jest dla Ciebie opłacalne!

Składka zdrowotna 2022 – skala podatkowa

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla indywidualnych przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej wyniesie 9% dochodu. Podstawą wymiaru składki będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – niezależnie od przyjętego sposobu rozliczenia składki za poszczególne miesiące, co może prowadzić do powstania obowiązku dopłaty składki lub konieczności złożenia wniosku o zwrot nadpłaty już po zakończeniu roku. Dochodem tym jest kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania przychodów, pomniejszona dodatkowo o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Polski Ład wprowadził dodatkowo pojęcie składki minimalnej – płaconej w przypadku braku dochodu, poniesienia straty lub dochodu poniżej minimalnego wynagrodzenia. Ta określona została jako 9% minimalnego wynagrodzenia. Pensja minimalna w 2022 roku została określona na 3’010 zł. Minimalna składka wyniesie zatem 270,90 zł. Będzie to kwota konieczna do zapłaty przy miesięcznych dochodach między 0 zł a 5’510 zł. Składkę będzie trzeba zatem uiścić również przy zerowych dochodach.

Składka zdrowotna 2022 – podatek liniowy

Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się na podstawie podatku liniowego wyniesie 4,9% dochodu. Wysokość składki odprowadzanej w danym miesiącu obliczana będzie na podstawie dochodu wykazanego w poprzednim miesiącu. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla podatników opłacających podatek liniowy nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w pierwszym dniu roku składkowego. Rok składkowy obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku. Jeżeli więc roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jako dochód z działalności gospodarczej będzie niższa niż 36’120 zł, składka zdrowotna wyniesie analogicznie, jak w przypadku skali 270,90 zł.

Składka zdrowotna 2022 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców wynosi 9% podstawy jej wymiaru ustalanej w następujący sposób:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy przychodach rocznych nieprzekraczających 60’000 zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy przychodach rocznych w przedziale powyżej 60’000 zł do 300’000 zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy przychodach rocznych przekraczających 300’000 zł (art. 81 ust. 2e ustawy o świadczeniach zdrowotnych).

W przypadku składki dla ryczałtowców podstawę wymiaru obliczać będziemy w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Na ten moment nie znamy wartości tego wynagrodzenia. Należy się spodziewać, że będzie ono oscylować wokół kwoty 5’900-6’000 zł.

Wyliczając progi dla składki zdrowotnej, bierzemy pod uwagę przychody pomniejszone o składki ZUS. Robiąc to, przedsiębiorcy mają dwie opcje, czyli brać pod uwagę przychody:

 • za ubiegły rok i na ich podstawie obliczyć wysokość składki zdrowotnej (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność przez cały poprzedni rok) – będzie ona taka sama dla wszystkich miesięcy w roku,
 • od początku bieżącego roku – składka będzie rosnąć wraz z przekraczaniem progów 60’000 zł i 300’000 złotych.

Finalnie przedsiębiorca i tak zapłaci tyle samo, bez względu na przyjęty sposób rozliczenia składki zdrowotnej w trakcie roku. W przypadku bowiem, gdy wysokość rocznej składki będzie inna niż suma składek opłaconych miesięcznie, przedsiębiorca będzie musiał uregulować niedopłatę bądź starać się o zwrot nadpłaty.

Nowe terminy składania deklaracji i wpłacania zaliczki na składki ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA. Od tego dnia w wysyłanych co miesiąc do ZUS rozliczeniach uwzględnić trzeba będzie również:

 • aktualna formę opodatkowania;
 • sumę przychodów w bieżącym roku kalendarzowym (od pierwszego dnia roku do ostatniego dnia miesiąca, za który składana jest deklaracja);
 • deklarację opłacenia składek na podstawie przychodów w roku poprzednim (w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego);
 • kwotę przychodów z działalności za ubiegły rok kalendarzowy; 
 • kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do miesiąca, za który składa się deklarację (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych);

Zmieni się również termin składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne: 

 • do 15. dnia następnego miesiąca: spółki kapitałowe, akcyjne, z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20. dnia następnego miesiąca pozostali przedsiębiorcy, samozatrudnieni, spółki osobowe,
 • jednostki budżetowe i samorządowe bez zmian, rozliczenie do 5. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy opłacania składek dotyczą również składki opłaconej w styczniu (po zmianach do 20 stycznia 2022 r.).

Bibliografia:

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105

[2] https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej

Zobacz też:

Podatkowy nowy ład

Nowy ład w nieruchomościach

Rachunek przepływów pieniężnych

Składka zdrowotna
Udostępnij:
Składka zdrowotna 2022
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022