Nośność elementów ściskanych i zginanych
Nośność elementów ściskanych i zginanych

Nośność elementów ściskanych i zginanych

Nośność graniczna elementów ściskanych i zginanych według normy PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych powinna spełniać następujący warunek:

\[
\frac {N_{Ed}}{\frac {\chi_{y} N_{Rk}}{Ү_{M1}}} + k_{yy} \frac {M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{ \chi_{LT} \frac {M_{y,Rk}}{Ү_{M1}}} + k_{yz } \frac {M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\frac {M_{z,Rk}}{Ү_{M1}}} ≤ 1,0
\] \[
\frac {N_{Ed}}{\frac {\chi_{z} N_{Rk}}{Ү_{M1}}} + k_{zy} \frac {M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{ \chi_{LT} \frac {M_{y,Rk}}{Ү_{M1}}} + k_{zz } \frac {M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\frac {M_{z,Rk}}{Ү_{M1}}} ≤ 1,0
\]

gdzie:

  • NEd, My,Ed, MZ,Ed – wartości obliczeniowe odpowiednio: siły ściskającej i momentów zginających względem osi y – y oraz z – z,
  • NRk, My,Rk, MZ,Rk – charakterystyczne wartości nośności przekroju odpowiednio na ściskanie i zginanie, z uwzględnieniem plastycznych, sprężystych lub efektywnych charakterystyk przekrojów, w zaleŜności od jego klasy,
  • ΔMy,Ed, ΔMZ,Ed – ewentualne momenty zginające spowodowane przesunięciem środka ciężkości przekroju klasy 4,
  • χy, χz, χLT – odpowiednio współczynnik wyboczenia względem osi y – y i z – z oraz współczynnik zwichrzenia,
  • kyy, kyz, kzz – współczynniki interakcji.

Dodatkowe momenty zginające takie jak ΔMy,Ed, ΔMZ,Ed powstają w przypadku przesunięcia środka ciężkości przekroju klasy 4. W takiej sytuacji siła ściskająca NEd działa na mimośrodzie ei,N oraz z dodatkowym momentem zginającym ΔMi,Ed wynoszącym:

\[
\Delta M_{i,Ed} = N_{Ed} e_{i,N}
\]

UWAGA: Nośność elementów ściskanych i zginanych należy do jednych z trudniejszych przypadków podczas projektowania konstrukcji stalowych. Takie elementy najczęściej spotyka się w przypadku konstrukcji ramowych, w związku z powyższym istotne jest, aby ich sprawdzenie prowadzić z uwzględnieniem efektów II rzędu oraz imperfekcji.


Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3.


Zobacz też:

Nośność przekrojów ściskanych

Imperfekcje globalne i lokalne

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Nośność graniczna elementów ściskanych i zginanych
Udostępnij:
Nośność elementów ściskanych i zginanych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022