Szerokość współpracująca płyty żelbetowej
Szerokość współpracująca płyty żelbetowej

Szerokość współpracująca płyty żelbetowej

Szerokość współpracująca płyty żelbetowej konstrukcji zespolonych wprowadza się w celu uproszczenia obliczeń. Dzięki temu można przyjąć, że naprężenia ściskające σc w płycie są niezmienne na długości bef co przedstawia poniższy warunek:

\[
N_c=b_{ef} \cdot \sigma_c = B\cdot \sigma_{real}
\]

w którym B stanowi szerokość płyty.

Szerokość współpracująca płyty żelbetowej
rys.1 Idea szerokości współpracującej bef według [3]

Szerokość współpracującą  bef żelbetowej płyty podczas obliczeń można wyznaczyć z następującego wzoru:

\[
\begin{equation} b_{ef} = b_0 +\sum \limits_i \beta_i \cdot b_{ei} \label{8} \end{equation}
\]

gdzie:

  • b0 – odległość między środkami skrajnych ścinanych łączników po szerokości pasa,
  • βi – współczynnik wynoszący odpowiednio:
    • w przypadku podpory pośredniej βi = 1,0,
    • dla podpory skrajnej βi=(0,55+0,025⋅Le/bei)≤1,0
  • bei– efektywna szerokość betonowej półki liczona z każdej strony środnika. Można przyjąć  bei=Li/8, lecz nie więcej niż wynosi geometryczna szerokość bi.

Wartość szerokości efektywnej można przyjąć jako odległość od skrajnego ścinanego łącznika do punktu w połowie odległości pomiędzy środnikami sąsiednich belek mierzoną w połowie grubości betonowej półki, poza przypadkiem, w którym odległość bi stanowi odległość od swobodnej krawędzi płyty.

Długość Le jest odległością między punktami zerowych momentów zginających. W przypadku typowych ciągłych zespolonych belek, w których obwiednia momentów pod różnymi układami obciążeń decyduje o Le oraz dla wsporników, Le może być określona w taki sposób jak przedstawiono na rysunku 2. 

rys.2 równoważenie rozpiętości do określenia szerokości efektywnej płyty żelbetowej w przekroju zespolonym [4]

Rozpiętości Le z rys.2 odnosi się do konstrukcji z węzłami sztywnymi.
W przypadku ram lub belek z węzłami podatnymi (bądź przegubami Gerbera) długości te należy określić na podstawie wykresu rzeczywistych momentów zginających jako odległości między punktami zerowania się momentów. 

W przypadku belek swobodnie podpartych o długości L i rozstawu belek s≥L/4 szerokość współpracującą bef wyznacza się według wzoru:

\[
\begin{equation} b_{ef} = b_0 + L/8 + L/8 \approx L/4 \label{9} \end{equation}
\]

Literatura:

[1] PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4“.
[3] Access Steel, Lemaire, A. (2005, August). Arkusz obliczeniowy. Przykład obliczeń zespolonej belki drugorzędnej. Ptzykład SX014a-EN-EU
,
[4] Szmigiera, E., Grzeszykowski, B., & Niedośpiał, M. (2019). Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 1 Elementy zginane. Wydawnictwo Nau-kowe PWN.


Zobacz też:

Nośność słupów zespolonych ściskanych osiowo

Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych

Szerokość współpracująca płyty żelbetowej
Udostępnij:
Szerokość współpracująca płyty żelbetowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022