Tajemnice betonu wodoszczelnego: skład i szczelność konstrukcji
beton wodoszczelny

Beton wodoszczelny

Podstawowym materiałem ograniczającym wnikanie wody jest beton wodoszczelny. Beton taki zapewnia wymaganą szczelność konstrukcji, przewyższając szczelność betonów zwykłych. Specjalne właściwości betonu wodoszczelnego można uzyskać w procesie technologicznym przede wszystkim poprzez odpowiedni dobór składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowanie porowatości betonu.

Co to jest beton wodoszczelny ?

Beton wodoszczelny jest betonem o stopniu wodoszczelności co najmniej W8. Charakteryzuje się małą zawartością porów i gęstą konsystencją, ale możliwą do zawibrowania. Składa się z drobnego kruszywa (piasku) oraz kruszywa frakcjonowanego (16-32 mm), a także cementu (minimum 300 kg/m3) i dodatków uszczelniających. Jego szczelność jest zależna głównie od wskaźnika w/c oraz wieku betonu. Właściwe dobranie składu mieszanki betonowej oraz fachowe wykonawstwo gwarantują szczelność konstrukcji także, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. Beton wodoszczelny pełni zarówno funkcję nośną, jak i uszczelniającą.

Wymagania

Podstawowymi wymaganiami dla betonu wodoszczelnego są:

 • minimalny stopień wodoszczelności,
 • klasa wytrzymałości betonu na ściskanie,
 • klasa ekspozycji określająca warunki, w jakich konstrukcja będzie eksploatowana,
 • minimalna zawartość cementu,
 • odpowiedni stopień ciekłości mieszanki betonowej minimalizujący ryzyko nieprawidłowego zagęszczenia betonu i pojawienia się segregacji betonu,
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem,
 • maksymalny współczynnik w/c,
 • dopuszczalna wielkość skurczu,
 • dopuszczalna rozwartość rys: nie większa niż 0,2 mm.

Do najważniejszych wymagań, które musi spełnić beton wodoszczelny, należy osiągnięcie właściwości, takich jak klasa wytrzymałości betonu na ściskanie, klasa ekspozycji betonu w konstrukcji, a także współczynnik w/c. Poziom wodoszczelności betonu dobiera się na podstawie praktycznego podziału klas użytkowania konstrukcji (Tab. 1).

Tab. 1 Klasy użytkowania konstrukcji

Klasa wytrzymałości na ściskanie, maksymalny wskaźnik w/c, a także minimalna zawartość cementu zależą od oddziaływań środowiska, na które narażona jest konstrukcja:

 • Ze względu na korozję wywołaną karbonatyzacją:
  • dla klasy XC2 (środowisko stale mokre i fundamenty usytuowane w wodzie gruntowej) – C25/30, w/c=0,60, minimalna zawartość cementu 300 kg/m3,
  • dla klasy XC3 (środowisko umiarkowanie wilgotne i fundamenty posadowione powyżej poziomu wód gruntowych) – C25/30, w/c=0,60, minimalna zawartość cementu 300 kg/m3,
 • Ze względu na korozję wywołaną wywołaną chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej:
  • dla klasy XD2 (środowisko mokre i sporadycznie suche) – C30/37, w/c=0,55, minimalna zawartość cementu 300 kg/m3,
 • Ze względu na zagrożenie zamrażaniem/rozmrażaniem:
  • dla klasy XF1 (umiarkowane nasycenie wodą betonu fundamentów) – C30/37, w/c=0,55, minimalna zawartość cementu 300 kg/m3,
  • dla klasy XF2 (nasycenie wodą ze środkami odladzającymi) – C25/30, w/c=0,55, minimalna zawartość cementu 300 kg/m3,
 • Ze względu na zagrożenia chemiczne:
  • dla klasy XA3 (środowisko chemiczne silnie agresywne) – C35/45, w/c=0,45, minimalna zawartość cementu 360 kg/m3,
  • dla klasy XA2 (środowisko chemiczne średnio agresywne) – C30/37, w/c=0,50, minimalna zawartość cementu 320 kg/m3.
Tab. 2 Wymagania dla betonu w technologii “białej wanny” zawarte w przykładowych specyfikacjach

Szczelność konstrukcji

Szczelność konstrukcji można określić przy wykorzystaniu normy PN-EN 1992-3:2008 (Tab. 2) dotyczącej projektowania silosów, a także zbiorników na ciecze. Zgodnie z normą rozdziały dotyczące projektowania na szczelność mogą być odpowiednie także dla innych typów konstrukcji, od których wymaga się szczelności, zatem zapis ten tyczy się również betonu wodoszczelnego.

Tab. 3 Klasyfikacja szczelności konstrukcji wg PN-EN 1992-3:2008

Bardzo ważnym aspektem zapewniającym szczelność konstrukcji jest staranność układania i zagęszczania mieszanki betonowej, a także odpowiednia pielęgnacja dojrzewającego betonu.

Główne przyczyny nieszczelności:

 • skurcz betonu, w tym skurcz wywołany nieodpowiednią pielęgnacją wodną,
 • zjawiska termiczne podczas procesu wiązania cementu oraz niewłaściwa pielęgnacja termiczna,
 • nieodpowiednia pielęgnacja betonu.

UWAGA !

Należy pamiętać, że właściwości wodoszczelne betonu nie są jednak wystarczające do zabezpieczenia konstrukcji przed występowaniem przecieków. W miejscach połączeń elementów konstrukcyjnych lub stykach między materiałami o różnych właściwościach, takich jak przerwy robocze w betonowaniu, dylatacje konstrukcyjne, przejścia instalacyjne, mogą pojawić się nieszczelności. Istotny jest tutaj także skurcz betonu, który może spowodować pojawienie się zarysowań lub spękań. Dlatego też należy unikać betonowania elementów o zbyt dużych wymiarach.

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Płyta fundamentowa w technologii “białej wanny”

Ściany fundamentowe w technologii “białej wanny”

beton wodoszczelnyhydroizolacja bezpowłokowahydroizolacja strukturalnatechnologia "białej wanny"
Udostępnij:
Beton wodoszczelny
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022