Technologia "biała wanna" - wymagania i uszczelnienia
Ściany fundamentowe w technologii “białej wanny”, żelbetowe ściany fundamentowe, zbrojenie ścian fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, termoizolacja ścian fundamentowych, deskowanie stropu, zabezpieczenie wykopu

Ściany fundamentowe w technologii „białej wanny”

Ogólne wymagania technologiczne

Aby ściany fundamentowe w technologii „białej wanny” zapewniały szczelność konstrukcji,
a także konstrukcja żelbetowa była wykonana prawidłowo, muszą być spełnione następujące warunki:

Geometria elementów konstrukcyjnych

 • grubość ścian fundamentowych: minimum 24 cm,
 • działki robocze ścian fundamentowych muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby wymiary działki nie przekraczały 12m.

Beton

 • klasa betonu: min C25/30,
 • minimalny stopień wodoszczelności: W8,
 • maksymalnie szczelny stos usypowy kruszywa,
 • maksymalny wskaźnik w/c < 0,50,
 • zalecana zawartość cementu – minimum 300kg/m3 CEM II 32,5 R stosowany w warunkach zimowych, natomiast w warunkach letnich – CEM III A 32,5,
 • klasa konsystencji betonu S3, stożek opadu 100-150 mm,
 • domieszka do betonu (superplastyfikator) – uplastyczniająca, uszczelniająca lub też mrozoodporna,
 • ewentualny dodatek w postaci popiołu lotnego w celu doszczelnienia mieszanki,
 • maksymalna średnica ziaren kruszywa d=16 mm,
 • w czasie jednego betonowania nie wolno dopuścić do zmiany ustalonej receptury betonu,
 • w obrębie jednej działki roboczej nie wolno łączyć mieszanek o dwóch różnych klasach, a także o różnych składach,
 • wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie może przekraczać 1,5 m.

Zbrojenie

 • maksymalne rozwarcie rys 0,2 mm,
 • wymagane minimalne zbrojenie, a także minimalne zbrojenie przeciwskurczowe dla ścian fundamentowych 2,5 cm2/m w warstwie zewnętrznej i wewnętrznej,
 • istniejące zbrojenie konstrukcyjne, o ile jego ilość spełnia powyższe wymagania, można zaliczyć jako zbrojenie przeciwskurczowe; dodatkowo wymaga się zbrojenia przeciwkarbowego w otworach ścian odpowiednio zewnętrzne i wewnętrzne zbrojenie po 3ø10 L=1,2m co 10 cm,
 • minimalna otulina zbrojenia dla poszczególnych elementów dla siatki zewnętrznej ścian fundamentowych – 3,5 cm,
 • otulina zbrojenia nie może przekroczyć 6,5 cm; w przypadku, gdy jest większa elementy należy dozbroić krzyżowo,
 • w ścianach fundamentowych należy stosować dystanse betonowe.

Pielęgnacja betonu

 • zgodnie z instrukcjami ITB ściany powinny pozostać w szalunkach przez okres 72 godzin od uformowania,
 • dopuszcza się rozszalowanie ścian przed upływem 72 godzin, jednak nie wcześniej niż 48 godzin od zabetonowania, wówczas należy:
  • zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • zabezpieczyć przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi (silnym wiatrem czy też nasłonecznieniem), np. poprzez szczelne okrycie białą folią,
  • zabezpieczyć przed szokiem termicznym – przy temperaturze powyżej +15oC, a także nasłonecznieniu, należy okryć ściany wilgotną goewłókniną oraz białą folią; zabronione jest natomiast polewanie ścian zimną wodą,
  • stworzyć warunki do uzyskania pełnej hydratacji.

Przejścia instalacyjne

 • dopuszcza się uszczelnienie przejść instalacyjnych przez zewnętrzne ściany fundamentowe zarówno przed betonowaniem (dla rur – kołnierze, dla przejść elektrycznych – przejście zbiorcze) lub w późniejszym terminie po wykonaniu odwiertu w ścianie (za pomocą łańcuchów lub przy pomocy materiałów pęczniejących).

Uszczelnienia miejsc newralgicznych ścian fundamentowych w technologii „białej wanny”

Ściany fundamentowe w technologii „białej wanny” składają się z betonu wodoszczelnego uzupełnionego o materiały uszczelniające:

Przerwy robocze płyta fundamentowa – ściana fundamentowa zewnętrzna

 • ocynkowana stalowa taśma pokryta elastyczną warstwą bitumiczną uszczelniająca przerwy robocze w konstrukcjach żelbetowych, którą montuje się na siatce górnego zbrojenia za pomocą systemowych spinek oraz klamer, prostopadle do płaszczyzny przerwy roboczej (zakłady montażowe minimum 15 cm, przed betonowaniem należy ściągnąć zabezpieczenie powłoki bitumicznej, betonowanie pierwszej części minimum na wysokości 3-5 cm),
 • połączenie blachy uszczelniającej i taśmy PVC AA szerokości 320 mm wg Rys. 2.
Ściany fundamentowe w technologii "białej wanny"
Rys. 1 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu na styku płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej

Ściany fundamentowe w technologii "białej wanny"
Rys. 2 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu na styku płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej

Przerwy skurczowe w ścianach fundamentowych zewnętrznych

 • listwa wymuszająca rysę wraz z uszczelnieniem bitumicznym lub też systemowe rury skurczowe typ E3 do ścian o grubości 24 cm, E1 do ścian o grubości 25-34 cm (Rys. 3),
 • połączenia szczelne – listwy szczelnie osadzone na blachach systemowych płyta-ściana (Rys. 3).

Przerwy robocze w ścianach fundamentowych zewnętrznych

 • ocynkowana stalowa taśma pokryta elastyczną warstwą bitumiczną uszczelniająca przerwy robocze w konstrukcjach żelbetowych, którą usztywnia się zbrojeniem (spinkami i klamrami systemowymi) (Rys. 3).
Ściany fundamentowe w technologii "białej wanny"
Rys. 3 Schemat uszczelnienia przerwy technologicznej
w betonowaniu:
– przerwa robocza w ścianach fundamentowych,
– wymuszenie rysy w ścianach fundamentowych,
– połączenie blachy uszczelniającej zabetonowanej
w płycie fundamentowej

Dylatacje ścian fundamentowych

 • systemowa taśma PVC do dylatacji konstrukcyjnych typ DA szerokości 320 mm (Rys. 4).
Rys. 4 Uszczelnienie styku ściany zewnętrznej
z płytą fundamentową w miejscu dylatacji ściany zewnętrznej

Otwory po ściągach szalunkowych

 • zamknięcie elementami systemu OKTAGON (rurka + korek) (Rys.5).
Rys. 5 Uszczelnienie otworów po ściągach szalunkowych

Przerwa robocza ściana zewnętrzna – płyta stropowa

 • uszczelniająca taśma pęczniejąca (Rys. 6).
Rys. 6 Uszczelnienie przerwy roboczej poziomej w ścianie zewnętrznej

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Płyta fundamentowa w technologii “białej wanny”

Pielęgnacja betonu

Układanie mieszanki betonowej – betonowanie

betonbiała wannahydroizolacja bezpowłokowahydroizolacja stanu zerohydroizolacja strukturalnaściana fundamentowaściany fundamentowetechnologia białej wannyzbrojenie
Udostępnij:
Ściany fundamentowe w technologii „białej wanny”
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
1
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022