Płyta fundamentowa "Biała wanna": wymogi i uszczelnienia
Płyta fundamentowa w technologii "białej wanny" - ogólne założenia technologiczne, stosowane materiały, sposoby uszczelnienia, pielęgnacja...

Płyta fundamentowa w technologii „białej wanny”

Ogólne wymagania technologiczne

Aby płyta fundamentowa w technologii „białej wanny” zapewniała szczelność konstrukcji,
a także konstrukcja żelbetowa była wykonana prawidłowo, muszą być spełnione następujące warunki:

Geometria elementów konstrukcyjnych

 • grubość płyty fundamentowej: minimum 30 cm,
 • w przypadku prowadzenia instalacji w grubości płyty fundamentowej należy zapewnić 30 cm grubości płyty pod prowadzonym przewodem; w razie konieczności trzeba stosować lokalne pogrubienia płyty,
 • działki robocze płyty fundamentowej muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby wymiary działki nie przekraczały 25 m; dodatkowo proporcja boków działek roboczych nie powinna przekraczać wartości 2,5:1,
 • spadki w płytach nie są wymagane, w przypadku ich braku stosuje się lokalne obniżenia przy wpustach.

Przygotowanie podłoża

 • pod płytą fundamentową na betonie podkładowym należy ułożyć dwie warstwy poślizgowe z folii budowlanej PE grubości 0,2 mm na zakład minimum 10 cm,
 • boki lub skosy przegłębień należy obłożyć warstwą kompensacyjną z płyt wełny mineralnej bądź styropianu o grubości 2-3 cm, aby zamortyzować odkształcenia.

Beton

 • klasa betonu: minimum C25/30
 • minimalny stopień wodoszczelności: W8,
 • maksymalnie szczelny stos usypowy kruszywa,
 • maksymalny wskaźnik w/c < 0,50,
 • zalecana zawartość cementu – minimum 300 kg/m3 CEM II 32,5 R stosowany w warunkach zimowych, natomiast w warunkach letnich – CEM III A 32,5,
 • klasa konsystencji betonu S3, stożek opadu 100-150 mm,
 • domieszka do betonu (superplastyfikator) – uplastyczniająca, uszczelniająca lub mrozoodporna,
 • ewentualny dodatek w postaci popiołu lotnego w celu doszczelnienia mieszanki,
 • maksymalna średnica ziaren kruszywa d=16 mm,
 • wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie może przekraczać 1,5 m,

Zbrojenie

 • maksymalne rozwarcie rys 0,2 mm, czasem 0,3 mm,
 • wymagane minimalne zbrojenie, a także minimalne zbrojenie przeciwskurczowe dla płyty fundamentowej 3,5 cm2/m w każdym kierunku,
 • istniejące zbrojenie konstrukcyjne, o ile jego ilość spełnia powyższe wymagania, można zaliczyć jako zbrojenie przeciwskurczowe; dodatkowo wymaga się zbrojenia przeciwkarbowego w narożnikach przegłębień płyty po 5ø12 L=1,5 m co 10 cm górą i dołem,
 • minimalna otulina zbrojenia dla poszczególnych elementów dla siatki zewnętrznej płyty fundamentowej – 4,5 cm,
 • otulina zbrojenia nie może przekroczyć 6,5 cm; w przypadku, gdy jest większa elementy należy dozbroić krzyżowo,
 • w płycie fundamentowej należy stosować dystanse betonowe.

Pielęgnacja betonu

 • pielęgnacja płyty fundamentowej w okresie letnim poprzez utrzymywanie stałej wilgotności na powierzchni płyty przez minimum 7 dni od zabetonowania,
 • pozostawienie deskowań na krawędziach płyty przez minimum 48 godzin od zabetonowania,
 • pielęgnacja płyty fundamentowej w okresie zimowym poprzez utrzymywanie temperatury betonu powyżej 5oC (elektronagrzewnicami – do -15oC lub zabezpieczenie powierzchni płyty plandekami, a także nagrzewnicami – do -5oC),
 • obciążenie płyty fundamentowej dopuszcza się po upływie minimum 3 dni od betonowania, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beton wytrzymałości na ściskanie 15 MPa i po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji.

Przejścia instalacyjne

 • kotwienie urządzeń dopuszczalne do 1/3 grubości elementu wykonanego w technologii hydroizolacji bezpowłokowej; zalecane wklejenie np. kotew na wodoszczelne żywice.

Uszczelnienia miejsc newralgicznych płyty fundamentowej w technologii „białej wanny”

Płyta fundamentowa w technologii „białej wanny” składa się z betonu wodoszczelnego uzupełnionego o materiały uszczelniające:

Przerwy robocze/skurczowe w płycie fundamentowej

 • systemowa taśma PVC do przerw roboczych typ AA szerokości 320 mm zgrzewana na wszystkich połączeniach, układana przed rozpoczęciem prac zbrojarskich, mocowana gwoździami na krawędziach taśmy do deskowania lub też chudego betonu (Rys. 1),
 • blacha trapezowa TR35 gr. 0,5 mm lub też szalunek tracony montowane między górną i dolną siatką zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego (Rys. 1),
 • opcjonalnie:
  • uszczelniająca taśma pęczniejąca montowana przed betonowaniem kolejnej działki roboczej płyty fundamentowej, w połowie grubości płyty w szczelinie wyciętej w szalunku traconym z blachy trapezowej (Rys. 2),
  • lub wąż iniekcyjny montowany przed betonowaniem kolejnej działki roboczej płyty fundamentowej, w połowie grubości płyty w szczelinie wyciętej w szalunku traconym z blachy trapezowej (Rys. 3).
Płyta fundamentowa w technologii "białej wanny"
Rys. 1 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu płyty fundamentowej

Płyta fundamentowa w technologii "białej wanny"
Rys. 2 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu płyty fundamentowej wraz z uszczelniającą taśmą pęczniejącą

Płyta fundamentowa w technologii "białej wanny"
Rys. 3 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu płyty fundamentowej wraz z wężem iniekcyjnym

Dylatacje płyty fundamentowej

 • systemowa taśma PVC do dylatacji konstrukcyjnych typu DA, zgrzewana na wszystkich połączeniach (Rys. 4).
Płyta fundamentowa w technologii "białej wanny"
Rys. 4 Schemat uszczelnienia dylatacji płyty fundamentowej

Przerwy robocze/skurczowe w płycie fundamentowej w przegłębieniach

 • ocynkowana stalowa taśma pokryta elastyczną warstwą bitumiczną uszczelniająca przerwy robocze w konstrukcjach żelbetowych, którą usztywnia się zbrojeniem (spinkami i klamrami systemowymi) (Rys. 5, Rys. 6),
 • opcjonalnie:
  • systemowa taśma PVC do przerw roboczych typu AA o szerokości 320mm, zgrzewana na wszystkich połączeniach (Rys. 7).
Rys. 5 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej
w betonowaniu przegłębień płyty fundamentowej

Rys. 6 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej
w betonowaniu przegłębień płyty fundamentowej w przypadku skosów

Rys. 7 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej
w betonowaniu przegłębień płyty fundamentowej w przypadku skosów – z zastosowaniem taśmy PVC

Uszczelnienia przejść instalacyjnych przez płytę fundamentową

 • 2 x uszczelniająca taśma pęczniejąca (Rys. 8, Rys. 9).
Rys. 8 Szczelne przejście przez płytę fundamentową
Rys. 9 Szczelne przejście przez płytę fundamentową
– bednarka instalacji odgromowej

Przerwy robocze płyta fundamentowa – ściana fundamentowa zewnętrzna

 • ocynkowana stalowa taśma pokryta elastyczną warstwą bitumiczną uszczelniająca przerwy robocze w konstrukcjach żelbetowych, którą montuje się na siatce górnego zbrojenia za pomocą systemowych spinek oraz klamer, prostopadle do płaszczyzny przerwy roboczej (zakłady montażowe minimum 15 cm, przed betonowaniem należy ściągnąć zabezpieczenie powłoki bitumicznej, betonowanie pierwszej części minimum na wysokości 3-5 cm) (Rys. 10),
 • połączenie blachy uszczelniającej i taśmy PVC AA szerokości 320 mm wg Rys. 11.
Ściany fundamentowe w technologii "białej wanny"
Rys. 10 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu na styku płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej
Ściany fundamentowe w technologii "białej wanny"
Rys. 11 Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu na styku płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej

Dozbrojenie karbów

 • zbrojenie przeciwkarbowe 5ø12 L=150 cm co 10 cm dołem i górą prostopadle do dwusiecznej kąta (przy otworach, a także narożnikach wewnętrznych płyty) (Rys.10),
 • dozbrojenie narożników wewnętrznych, a także uskoków płyty.
Rys. 10 Dozbrojenie karbów

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Ściany fundamentowe w technologii „białej wanny”

Pielęgnacja betonu

Układanie mieszanki betonowej – betonowanie

betonbiała wannahydroizolacja bezpowłokowahydroizolacja stanu zerohydroizolacja strukturalnapłyta fundamentowatechnologia białej wannyzbrojenie
Udostępnij:
Płyta fundamentowa w technologii „białej wanny”
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
4 reakcji
love
2
like
1
so-so
1
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022