Wysadzinowość gruntów - czynniki i podział gruntów
Wysadzinowość gruntów

Wysadzinowość gruntów

Wysadzinowość gruntów to zjawisko, podczas którego dochodzi do zwiększenia objętości ośrodka gruntowego w wyniku zamrażania wody przemieszczającej się do strefy przemarzania gruntu zwiększając jego objętość.

Wysadzinowość gruntów – cechy i czynniki wypływające na występowanie wysadzin:

Cechy gruntów wysadzinowych:

 • grunty spoiste, w których znaczną część frakcji stanowią pyły oraz iły,
 • grunty posiadające więcej niż 10% cząstek o średnicy mniejszej niż 0,02 mm,
 • wysokie podciąganie kapilarne,
 • grunty o niskim współczynniku wodoprzepuszczalności.

Czynniki wpływające na występowanie wysadzin:

 • utrzymywanie się ujemnej temperatury przez stosunkowo długi okres czasu,
 • głębokość przemarzania gruntu,
 • wysoka wilgotność gruntu,
 • zbyt płytkie zwierciadło wody gruntowej,
 • rodzaj gruntu,
 • uziarnienie gruntu, a także zawartość frakcji,
 • kapilarność,
 • wodoprzepuszczalność.

Podział gruntów z uwagi na wysadzinowość

Biorąc pod uwagę wysadzinowość, grunty można podzielić na 3 następujące grupy:

 • GRUPA A – są to grunty niewysadzinowe, których kapilarność bierna Hkb < 1,0 m. Przyjmuje się, że grunty tego typu są bezpieczne bez względu na rodzaj warunków klimatycznych i wodno-gruntowych. Grunty niewysadzinowe w swoim składzie zawierają <20% cząstek o średnicy mniejszej niż 0,05 mm oraz <3% cząstek mniejszych niż 0,002 mm. Do gruntów niewysadzinowych zalicza się:
  • pospółki (PO),
  • żwiry (Ż),
  • piaski grube (Pr), średnie (Ps), drobne (Pd).
 • GRUPA B – są to grunty wątpliwe, których kapilarność bierna wynosi 1,0 m < Hkb < 1,3 m. Grunty należące do tej grupy posiadają od 20 do 30% cząstek mniejszych niż 0,05 mm oraz od 3 do 10% cząstek mniejszych niż 0,002 mm. Do tej grupy zalicza się takie grunty jak:
  • piaski pylaste (Pπ),
  • żwir gliniasty (Żg),
  • pospółka gliniasta (Pog).
  • grunty próchnicze.
 • GRUPA C – grunty wysadzinowe o kapilarności biernej Hkb > 1,3 m. Grunty wysadzinowe zawierają w swoim składzie powyżej 30% cząstek mniejszych niż 0,04 mm oraz powyżej 10% cząstek mniejszych niż 0,002 mm. Do gruntów wysadzinowych zalicza się grunty:
  • Grunty mało wysadzinowe:
   • ił pylasty (Iπ), ił (I), ił piaszczysty (Ip),
   • glina zwięzła (Gz), glina piaszczysta zwięzła (Gpz).
  • Grunty bardzo wysadzinowe:
   • pył (π), pył piaszczysty (πp),
   • piasek gliniasty (PG),
   • glina pylasta (Gπ), glina (G), glina piaszczysta (Gp).

Wpływ wysadzinowości gruntów

Wysadzinowość gruntów ma bezpośredni wpływ na zmianę parametrów podłoża gruntowego, co przekłada się funkcjonowanie obiektów inżynierskich. W wyniku wysadzinowości gruntów dochodzi przede wszystkim do zmiany cech fizycznych gruntów, tzn. do zwiększenia ich wilgotności, a także zmniejszenia gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. W gruncie następuje obniżenie nośności oraz pogorszenie parametrów wytrzymałościowych, takich jak: kąt tarcia wewnętrznego, moduł odkształcenia, moduł ściśliwości czy też spójności. Zmiany zachodzące w podłożu w wyniku wysadzinowości gruntów mogą powodować np. uszkodzenia instalacji wodociągowych (poprzez zmianę naprężeń), pojawienie się rys i pęknięć konstrukcji budowlanych, deformacje, a nawet całkowite zniszczenie nawierzchni drogowych.


Literatura:

[1] A. Górska-Pawliczuk, „Grunty wysadzinowe – wyzwanie dla drogownictwa”, Zakład Geotechniki i Budownictwa DrogowegoUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Zobacz też:

Metody wykonywania nasypów

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Grunt jako ośrodek trójfazowy

Wysadzinowości gruntów
Udostępnij:
Wysadzinowość gruntów
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022