PRINCE2 w zarządzaniu projektem budowlanym
PRINCE2 w zarządzaniu projektem budowlanym

PRINCE2 w zarządzaniu projektem budowlanym

Inwestycje budowlane obarczone są wysokim ryzykiem. Głównym celem takich przedsięwzięć jest ich realizacja w określonym czasie, zakresie, budżecie, a także jakości. Minimalizację ryzyka opóźnienia, przekroczenia budżetu, niewykonania zakresu oraz złej jakości, które wzajemnie są od siebie zależne, może zapewnić efektywne zarządzanie projektem. W praktyce w zarządzaniu projektem budowlanym stosuje się dwie metodyki: PMI (standard PMBoK) oraz PRINCE2. Dobór metodyki zależy od rodzaju inwestycji, jej wielkości, a także wyznaczonych celów.

Czym jest metodyka PRINCE2?

Metodyka PRINCE2 to metoda, którą stosuje się w zarządzaniu i prowadzeniu projektów prawie każdego rodzaju i różnej wielkości. Jest to metodyka, która dużą wagę przykłada do planowania. Polega na podziale projektu na siedem głównych procesów wytworzenia produktu [1]:

 • Zarządzanie strategiczne projektem – obejmuje działania zarządcze oparte na raportach, które Kierownik projektu składa wszystkich wyznaczonych punktach decyzyjnych,
 • Uruchamianie projektu – obejmuje wszystkie działania od pomysłu projektu do formalnej decyzji o jego rozpoczęciu. Na tym etapie podejmuje się decyzję o zezwoleniu na zainicjowanie projektu,
 • Inicjowanie projektu – obejmuje czynności dotyczące opracowania dokumentu inicjującego (zwykle bazowego planu projektu), a także dostarczenia podstaw dla ostatecznego uzyskania zatwierdzenia rozpoczęcia projektu i decyzji o zasobach na jego realizację,
 • Zarządzanie zakresem etapu – obejmuje czynności, które zapewniają, że zakres, jakość i termin danego etapu projektu wykonano zgodnie z ustalonymi wymaganiami,
 • Zarządzanie wytwarzaniem Produktów – obejmuje działania dotyczące zarządzania kontraktem między Kierownikiem projektu ze strony Klienta oraz dostawcy, w celu dostarczenia produktu zgodnego z założeniami dotyczącymi jakości, a także z harmonogramem i budżetem,
 • Sterowanie etapem – obejmuje działania zarządcze Kierownika projektu oraz zespołu zarządzającego mające na celu dostarczenie wyniku danego etapu projektu zgodnego z założeniami dotyczącymi zakresu, jakości, a także z harmonogramem i budżetem,
 • Zamykanie projektu, a także obowiązujących procesów zarządczych i planowania – obejmuje czynności zapewniające, że zakres, jakość i termin wykonania projektu są zgodnie z ustalonymi wymaganiami, a także dostarczające informacji niezbędnych do uzyskania zgody na formalne zamknięcie projektu.

Metodyka PRINCE2 charakteryzuje się ściśle określonym i skończonym czasem trwania. Zarządzanie projektem odbywa się od momentu rozpoczęcia projektu do jego zakończenia. Ponadto każdy z pracowników, który zaangażowany jest w projekt musi znać jego cele, stopień odpowiedzialności za jego prowadzenie, a także swoje obowiązki. Metodyka ta jest skierowana do interesariuszy, tj. kierownictwa firmy, odbiorców, a także dostawców.

PRINCE2 w zarządzaniu projektem budowlanym

Przedsięwzięcie budowlane zakończone jest pomyślnie, jeśli jego realizacja nastąpiła w zaplanowanym czasie, w określonym budżecie, a efekt końcowy odpowiada oczekiwaniom inwestora. Metodyka PRINCE2 dostarcza skutecznych narzędzi do zarządzania terminami, kosztami, jakością, a także ryzykiem. Charakteryzuje się znaczną elastycznością podczas realizacji projektów. Dzięki temu Kierownik projektu z odpowiednim doświadczeniem może na przykład łączyć ze sobą pojedyncze procesy.

Metodyka PRINCE2 składa się z trzech elementów:

 • procesów zarządzania projektem,
 • komponentów,
 • technik efektywnego zarządzania projektem.

Zgodnie z metodyką PRINCE2 sukces projektu jest możliwy, gdy ustalone zostaną [1]:

 • zasadność rozpoczęcia i kontynuacji projektu uwzględniając koszty, korzyści oraz ryzyko,
 • produkty główne, a także cząstkowe projektu,
 • procesy wytworzenia produktów głównych i cząstkowych,
 • organizacja wymienionych wyżej działań, a także terminy, w jakich zostaną zrealizowane,
 • zasoby potrzebne przy realizacji tych działań,
 • zespół zrządzający projektem, podział obowiązków i odpowiedzialności,
 • procesy zarządcze, planowania i kontroli.

Warunki te mogą zostać spełnione tylko wówczas, gdy dostarczone zostaną szczegółowe wskazówki na temat stworzenia efektywnego środowiska zarządzania projektem. Obejmują one [1]:

 • mierzalne cele, dla których mają zostać zaangażowane zasoby na ich realizację,
 • produkty, które mają pomóc w realizacji określonych celów,
 • organizację projektu,
 • procesy, a także podstawowe techniki zarządzania projektem,
 • plany związane z wytwarzaniem produktów, a także zarządzaniem projektem,
 • zestaw elementów do kierowania przebiegiem projektu według odpowiednich planów.

UWAGA!! Metodyki PRINCE2 nie powinno stosować się w sposób wybiórczy. Żaden z elementów nie powinien zostać pominięty, ponieważ to właśnie ścisłe powiązanie zasad, tematów i procesów w jedną całość jest zaletą tej metody.


Bibliografia:

[1] Kulejewski J., Zarządzanie projektem według PRINCE2 (cz. 2), Przegląd budowlany 6/2009
[2] Sobieraj J., Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym na rynku budownictwa mieszkaniowego, Krakowskie Studia Małopolskie 2015, nr 20


Zobacz też:

PMBoK w zarządzaniu projektem budowlanym

Metodyki zarządzania projektami

Zarządzanie projektem budowlanym

Etapy procesu inwestycyjnego

Udostępnij:
PRINCE2 w zarządzaniu projektem budowlanym
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022