Odszkodowanie za zwolnienie z pracy — na jakich zasadach przysługuje?
Sprawdź, na jakich zasadach przysługuje odszkodowanie za zwolnienie z pracy!

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy — na jakich zasadach przysługuje?

Jeśli pracownik został zwolniony z pracy w sposób niezgodny z prawem, może domagać się pieniężnej rekompensaty. W tym celu konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jak uzyskać odszkodowanie za zwolnienie z pracy i na jaką kwotę można liczyć? Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule.

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Zgodnie z kodeksem pracy, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia możliwe jest zarówno w przypadku winy pracownika, jak i jej braku. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur, w tym uzasadnienia swojej decyzji — w przeciwnym razie pracownikowi może przysługiwać odszkodowanie za zwolnienie z pracy. Zakończenie stosunku pracy z winy pracownika ma miejsce w przypadku:

  • poważnego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, np. niedbalstwa w wykonywaniu pracy,
  • popełnienia przestępstwa przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę, w wyniku czego niemożliwe jest jego dalsze zatrudnienie na danym stanowisku,
  • zawinionej utraty uprawnień niezbędnych do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Gdy pracownik nie ponosi winy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może mieć miejsce, jeśli jest on niezdolny do pracy wskutek choroby przez dłużej niż 3 miesiące (w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy), lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej). Innym powodem może być też usprawiedliwiona nieobecność pracownika trwająca dłużej niż 1 miesiąc. 

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy - kiedy można go żądać?

Kiedy pracownik może domagać się odszkodowania za zwolnienie z pracy?

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy przysługuje w sytuacji, kiedy umowa została rozwiązana z naruszeniem obowiązujących przepisów. Podstawą do roszczeń może być wypowiedzenie bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia. Dotyczy to także natychmiastowego zwolnienia — rozwiązanie umowy z winy pracownika nie może mieć miejsca później niż po upływie 1 miesiąca od chwili uzyskania informacji przez pracodawcę o zawinieniu. Innym przykładem może być nierozwiązanie umowy w formie pisemnej lub brak podania przyczyny. 

Ponadto pracownik może domagać się odszkodowania w sytuacji, kiedy pracodawca zastosuje krótszy okres wypowiedzenia, niż określono w ustawie. W przypadku stażu pracy trwającego do 6 miesięcy okres ten powinien wynosić 2 tygodnie; jeśli pracownik pełnił swoje obowiązki poniżej 3 lat, przysługuje mu miesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli staż pracy był jeszcze dłuższy, ale nie przekroczył 5 lat, okres wypowiedzenia powinien trwać 3 miesiące.

Jedynym uzasadnionym wyjątkiem jest skrócenie trzymiesięcznego okresu do maksymalnie miesiąca, jeśli firma ogłosiła upadłość, została zlikwidowana lub miała miejsce inna sytuacja niezwiązana z pracownikami. Jednakże pracodawca musi wypłacić wtedy wynagrodzenie odpowiadające pozostałej części wypowiedzenia. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przepisów dotyczących rozwiązania umowy warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy: https://adwokatspiewak.pl/

Ile wynosi odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Wysokość finansowej rekompensaty za zwolnienie określona została w kodeksie pracy. Jego wysokość to równowartość wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy — ale nie może być niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Jeśli umowa o pracę zawarta została na okres próbny, odszkodowanie będzie równało się wynagrodzeniu za pozostały czas do wygaśnięcia umowy. 

Warto wiedzieć, że sąd pracy, zamiast przyznania odszkodowania może orzec także bezskuteczność wypowiedzenia i przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Jeśli pracownik objęty był ochroną przedemerytalną, był w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, przysługuje mu odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy.


Artykuł sponsorowany


Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
Udostępnij:
Odszkodowanie za zwolnienie z pracy — na jakich zasadach przysługuje?
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022