Co zawiera operat geodezyjny?
operat geodezyjny

Co zawiera operat geodezyjny?

W tym tekście dowiecie się co zawiera operat geodezyjny i jak przykładowo mogą wyglądać dokumenty wchodzące w jego skład. Mogą one się nieznacznie różnić w zależności od PODGiK (Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), gdyż każdy ośrodek ma swoje standardy, które skrupulatnie weryfikuje.

Rodzaje operatów geodezyjnych

Operaty zawierają różne treści w zależności od tego, do jakich celów są one składane oraz jakimi metodami zostały określone wyniki pomiaru, które mają się tam znaleźć lub zniknąć z bazy PODGiK.

Operat może być przeznaczony do:

 1. Mapy do celów projektowych, np. budynku, sieci uzbrojenia terenu, pod drogę i wiele innych;
 2. Mapy inwentaryzacyjnej;
 3. Ewidencji gruntów i budynków;
 4. Mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej;
 5. Mapy do celów prawnych;
 6. Klasyfikacji gruntów;
 7. Wznowienia, wyznaczenia znaków granicznych;
 8. Scalenia, podziału, rozgraniczenia lub wymiany gruntów;
 9. Opracowania osnowy geodezyjnej.

Skład operatu geodezyjnego

W zależności od rodzaju operatu zmienia się jego skład. Wszystkich istniejących rodzajów oraz kombinacji operatów jest bardzo wiele, dlatego skupię się na jednym z najczęściej występujących: operacie z inwentaryzacji powykonawczej budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych, operat z inwentaryzacji powykonawczej budynku zawiera:

 1. Spis treści;
 2. Sprawozdanie techniczne – tutaj również przychodzi nam z pomocą rozporządzenie w sprawie standardów (przykładowe sprawozdanie do pobrania poniżej):
  1. określenie celu wykonanych prac geodezyjnych;
  2. identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych;
  3. wykonawcę prac geodezyjnych;
  4. imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych;
  5. imiona i nazwiska innych osób biorących udział w realizacji prac geodezyjnych z podaniem numerów ich uprawnień zawodowych, jeżeli takie uprawnienia posiadają;
  6. datę rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych;
  7. opis przebiegu i wyniki wykonanych prac geodezyjnych, zawierający w szczególności:
   • zakres wykorzystania materiałów zasobu,
   • zastosowane technologie i metody pomiarowe;
  8. informację dotyczącą przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu;
  9. datę oraz imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie.

Sprawozdanie techniczne

 1. Dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona – osnowę pomiarową zakładamy, gdy nie jesteśmy w stanie wykonać pomiaru bezpośredniego odbiornikiem GPS lub pomiar będzie miał zbyt niską dokładność. Wtedy w większości przypadków zakładamy osnowę pomiarową odbiornikiem GPS i wykonujemy z niej pomiar tachimetrem. Na treść dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej składają się:
  1. dane obserwacyjne (przykładowy raport do pobrania poniżej);
  2. dokumentacja procesu wyrównania;
  3. wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej z ich charakterystyką dokładnościową po wyrównaniu;
  4. szkic osnowy pomiarowej z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi;
  5. imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokumentację oraz data jej sporządzenia.

Raport pomiarowo-obliczeniowy pomiaru GPS

 1. Mapę porównania z terenem i szkice polowe, jeżeli zostały wykonane – aktualną mapę terenu dostaje geodeta z PODGiK w momencie zgłoszenia pracy i zaznacza na niej zaistniałe zmiany. Natomiast na szkicu polowym przedstawia to, co zostało przez niego pomierzone, zgodnie z obowiązującymi symbolami i opisami. Ponadto zapisuje numery pikiet, punkty orientacyjne typu znak północy oraz numery działek sąsiednich;
 2. Wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych – czyli współrzędne pomierzone przez geodetę oraz wykorzystane przez niego do opracowania pomiaru, zgodne z obowiązującym układem współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układem wysokościowym.

Wykaz współrzędnych punktów szczegółów terenowych

 1. Dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania – tutaj w przypadku, gdy powstanie nowy budynek, np. na działce oznaczonej w EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków) Ps (pastwiska trwałe), to przedkładamy następujące dokumenty:
  1. Numeryczny opis budynku – przedstawienie współrzędnych punktów załamań budynku wraz ze szkicem;
  2. Wykaz zmian ewidencyjnych dotyczących budynku (przykład do pobrania poniżej);
  3. Wykaz zmian ewidencyjnych dotyczących działki (przykład do pobrania poniżej).

Wykaz zmian ewidencyjnych dot. budynku


Wykaz zmian ewidencyjnych dot. działki

Podsumowanie

Podsumowując, skład operatu geodezyjnego różni się w zależności od tego, do czego jest przeznaczony, metod wykorzystanych do uzyskania wyników pomiaru, a także od ilości pomiaru. Może się zdarzyć, że operat będzie miał raptem 5 stron, a równie dobrze może ich mieć ponad setkę.


Autor :

inż. Marcin Rychta

MR GEODEZJA dokładność, rzetelność i usługi wysokiej jakości.


Zobacz też:

Abecadło Geodezji

Przygotowanie terenu do robót ziemnych

Zagospodarowanie terenu budowy

Sposób ujęcia i wyceny gruntu

geodezjaoperat geodezyjnyszkic polowy
Udostępnij:
Co zawiera operat geodezyjny?
Napisane przez
Marcin Rychta
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022