Parkingi i garaże dla samochodów
Parkingi i garaże dla samochodów

Parkingi i garaże dla samochodów

Wymagania dotyczące wymiarów stanowisk postojowych w przypadku parkingów i garaży dla samochodów przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym:

 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
 2. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

§ 19. Odległość stanowisk postojowych

 1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:
  1. dla samochodów osobowych:
   1. 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,4
   2. 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie
   3. 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
  2. dla samochodów innych niż samochody osobowe:
   1. 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
   2. 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.
 2. Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:
  1. dla samochodów osobowych:
   1. 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
   2. 6 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
   3. 16 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
  2. dla samochodów innych niż samochody osobowe:
   1. 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
   2. 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.
 1. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.
 2. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicę.
 3. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.
 4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na
  sąsiedniej działce.
 5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.

§ 20. Stanowiska postojowej dla osób niepełnosprawnych

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

§ 21. Wymiary stanowisk postojowych

 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
  1. 2,5 m szerokości i 5 m długości – w przypadku samochodów osobowych;
  2. 3,6 m szerokości i 5 m długości – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
  3. 3,5 szerokości m i 8 m długości – w przypadku samochodów ciężarowych;
  4. 4 m szerokości i 10 m długości – w przypadku autobusów.
 2. . W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
  1. 3,6 m szerokości, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
  2. 3,6 m szerokości i 6 m długości– w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
  3. 3 m szerokości i 15 m długości – w przypadku samochodów ciężarowych;
  4. 3 m szerokości i długość 19 m długości – w przypadku autobusów.
 3. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
 4. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

Źródło:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Zobacz też:

Wymagania techniczne schodów i pochylni

Projektowanie schodów – zasady wymiarowania

Kąt nachylenia schodów

Nowy ład w nieruchomościach

Podatkowy nowy ład

Prawo budowlane – nowe przepisy

Zakres badań geotechnicznych

Kategorie geotechniczne

BudownictwoParkingi i garaże dla samochodówprawo budowlanewarunki techniczne
Udostępnij:
Parkingi i garaże dla samochodów
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022