Warstwa ulepszonego podłoża
Warstwa ulepszonego podłoża

Warstwa ulepszonego podłoża

Warstwa ulepszonego podłoża to inaczej ulepszenie wierzchniej warstwy podłoża gruntowego, które jest niezbędne w sytuacji gdy w wykopie bądź podczas wbudowywania gruntów występuje materiał o niedużej nośności E2 < 50 MPa klasy G3 i G4.

W jakim celu stosuje się warstwę ulepszonego podłoża?

Podstawowym zadaniem warstwy ulepszonego podłoża jest:

  • zwiększenie nośności gruntu rodzimego w wykopie bądź gruntu podczas wykonywania nasypów w fazie budowy i eksploatacji nawierzchni,
  • zabezpieczenie gruntu rodzimego przed ewentualnymi deformacjami (koleinami) spowodowanymi przez ciężkie pojazdy, maszyny robocze podczas wykonywania nawierzchni,
  • umożliwienie poprawnego wbudowania i zagęszczenia kolejnych wyżej leżących warstw nawierzchni,
  • zwiększenie odporności nawierzchni przed powstawaniem wysadzin.

Jakich materiałów używać do wykonania warstwy ulepszonego podłoża?

Warstwa ulepszonego podłoża powinna być wykonana z materiałów takich jak:

  • mieszanki niezwiązane,
  • grunty rodzime w wykopie bądź grunty w grunty w nasypach stabilizowane spoiwami hydraulicznymi bądź wapnem,
  • grunty niewysadzinowe (nośne i niespoiste).

W szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego bądź z mieszanki niezwiązanej pełniącą funkcję warstwy odsączającej.


Literatura:

[1] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA


Zobacz też:

Warstwa odsączająca i odcinająca

Stabilizacja gruntu wapnem

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Grunt jako ośrodek trójfazowy


Obraz Paul Brennan z Pixabay

Udostępnij:
Warstwa ulepszonego podłoża
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
3 reakcji
love
1
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022