Warstwa odsączająca i odcinająca
Warstwa odsączająca i odcinająca

Warstwa odsączająca i odcinająca

Warstwa odsączająca i warstwa odcinająca stanowią warstwy podbudowy pomocniczej. Każda z nich pełni jednak inną funkcję. Jakie są różnice pomiędzy warstwami oraz jakie wymagania powinny spełniać? O tym wszystkim w dalszej części artykułu.

Warstwa odsączająca

Warstwę odsączającą stosuje się w celu odprowadzenia wody przedostającej do spodu nawierzchni. Swoje zastosowanie znajduje głównie w przypadku podłoży z gruntów wątpliwych bądź gruntów wysadzinowych, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się bliżej niż 1,5 m licząc od spodu konstrukcji nawierzchni. Funkcję warstwy odsączającej może spełnić np. warstwa mrozoochronna bądź warstwa ulepszonego podłoża. Aby było to możliwe warstwy te muszą spełniać podstawowy warunek, a mianowicie muszą być wykonane z materiału bądź mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o uziarnieniu i o współczynniku filtracji wynoszącym k≥8 m/dobę. W celu wykonania warstwy odsączającej stosuje się materiały takie jak: piaski, żwiry lub mieszanki.

Warstwa odcinająca

Warstwa odcinająca to tak zwana warstwa separująca. Do głównych zadań tej warstwy należy zabezpieczenie przed przenikaniem cząstek podłoża do warstw leżących powyżej. Do ich wykonania można stosować materiały takie jak: geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) bądź odpowiednio uziarniony piasek.

Warstwa odsączająca i odcinająca – Wymagania

Kruszywa stosowane do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:

  1. szczelności, określony zalewnością:
\[
\frac{D_{15}}{d_{85}} ≤ 5
\]

gdzie:

  • D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej,
  • d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

W przypadku materiałów stosowanych podczas wykonywania warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

  1. zagęszczalności, określony zależnością:
\[
U = \frac{d_{60}}{d_{10}} ≥ 5
\]

gdzie:

  • U – wskaźnik różnoziarnistości,
  • d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
  • d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Pisaki, żwiry i mieszanki stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. W przypadku materiałów takich jak geowłókniny wymagane jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę.


Zobacz też:

Stabilizacja gruntu wapnem

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Grunt jako ośrodek trójfazowy

Obraz Rico S. z Pixabay
Warstwa odsączająca i odcinająca
Udostępnij:
Warstwa odsączająca i odcinająca
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
1
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022