Projektowanie schodów - zasady, warunki techniczne i obliczenia
Projektowanie schodów

Projektowanie schodów – zasady wymiarowania

Projektowanie schodów powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, według którego należy określić minimalne szerokości użytkowe biegów, spoczników oraz maksymalne wysokości spoczników. Poznaj zasady projektowania schodów!

Podczas projektowania schodów należy wykonać następujące czynności:

  • Ustalić różnicę poziomów pomiędzy kondygnacjami oraz układ biegów w rzucie poziomym,
  • Określić wysokość i liczbę stopni wraz z liczbą biegów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
  • Wyznaczenie szerokości stopni,
  • Określenie całkowitej szerokości i długości biegu,
  • Wyznaczenie szerokości spoczników,
  • Wyznaczenie długości i szerokości całej klatki schodowej.

1. Obliczenie liczby stopni:

Liczbę stopni należy wyznaczyć na podstawie różnicy poziomów pomiędzy kondygnacjami. W tym celu należy podzielić wysokość kondygnacji przez maksymalną dopuszczalną wysokość stopnia zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Wymagania techniczne schodów
*) W przypadku tych budynków szerokość użytkową biegu schodowego i spocznika należy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2.

Tabela 1. Szerokość biegu i spocznika wraz z maksymalną wysokością stopni w zależności od przeznaczenia obiektu według rozporządzenia.

Ponadto liczba stopni w jednym biegu schodów stałych wewnętrznych powinna wynosić nie więcej niż 14 w budynkach opieki zdrowotnej oraz 17 w pozostałych budynkach. Przy czym wszystkie stopnie muszą być równej wysokości.

2. Obliczenie szerokości stopni:

Aby wyznaczyć szerokość stopni należy skorzystać z poniższego równania:

\[
s = (0,60 ÷ 0,65) – 2h
\]

gdzie:
h oznacza wysokość stopnia,
s – jego szerokość.

W tym miejscu należy uwzględnić przyjętą wysokość stopnia według przepisów pkt. 1 tabela nr. 1.

3. Obliczenie całkowitej szerokości biegu

Całkowitą szerokość biegu Sb można wyznaczyć według poniższego równania:

\[
S_b = s_b + g + t
\]

gdzie:
sb szerokość użytkowa biegu według warunków technicznych,
g – odległość mierzona od końca stopnia do wewnętrznej krawędzi balustrady

t – grubość tynku ścian na klatce schodowej.

Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi:

Szerokość użytkowa schodów według warunków technicznych powinna spełniać następujące wymagania:

Ust.2 W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to w ust. 1.

Ust.3
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2.

Ust.4
Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej – między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

4. Obliczenie długości biegu

Długość biegu można wyznaczyć według poniższego wzoru:

\[
D_b =s \cdot (n-1)
\]

gdzie:
s szerokość stopnia,
n – liczba stopni w biegu.

5. Wyznaczenie szerokości spoczników

Szerokość spoczników należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytyczne dotyczące minimalnej użytkowej szerokości spocznika według warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przedstawiono w pkt.1 tabela nr. 1.

6. Obliczenie długości i szerokości klatki schodowej

Obliczenie długości i szerokości klatki schodowej w przypadku, gdy schody usytuowane są w odrębnym pomieszczeniu można wyznaczyć z poniższych wzorów:

  • Długość klatki schodowej mierzona w świetle ścian:
\[
D_ś = D_{sm} + D_b + D_{sp}
\]

gdzie:
Dsm szerokość spocznika międzykondygnacyjnego,
Db – długość biegu liczona według pkt. 4,

Dsp szerokość spocznika piętrowego.

  • Szerokość klatki schodowej mierzonej w świetle ścian można wyznaczyć według wzoru:
\[
S_ś = 2 \cdot S_b + S_d
\]

gdzie:
Sb całkowita szerokość biegu wyznaczona według pkt. 3,
Sd – szerokość duszy (szczelina/przerwa pomiędzy biegami schodowymi).


Literatura:

[1] Dz.U. 2019 poz. 1065 – Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [aktualizacja na dzień 03.05.2021].

Zobacz też:

Wymagania techniczne schodów i pochylni

Projektowanie schodów
Udostępnij:
Projektowanie schodów – zasady wymiarowania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022