Roboty montażowe i konstrukcyjne - najważniejsze przepisy BHP
Roboty montażowe

Roboty montażowe – BHP na budowie

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

§ 214 Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu bioz przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

§ 215 Urządzenia pomocnicze

 1. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty.
 2. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o której mowa w § 5.

§5 Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

§ 216 Przebywanie osób w przypadku prowadzenia prac montażowych

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe jest zabronione.

§217-222 Wymagania podczas prowadzenia prac montażowych

 1. §217 Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
  1. przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s;
  2. przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia.
 2. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
 3. §218 Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy przewidzieć bezpieczny sposób:
  1. naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
  2. stabilizacji elementu;
  3. uwolnienia elementu z haków zawiesia;
  4. podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.
 4. §219 Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
 5. §220 W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
 1. §221 W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:
  1. stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
  2. podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu;
  3. dokonać oględzin zewnętrznych elementu;
  4. stosować liny kierunkowe;
  5. skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.
 2. W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.
 3. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.

§221 Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.

Literatura:

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [aktualizacja na dzień 25.06.2020].

Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Instruktaż ogólny i stanowiskowy

Prace na wysokości

BIOZ – Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

Obowiązki kierownika budowy

BHPprace montażoweroboty montażowe
Udostępnij:
Roboty montażowe – BHP na budowie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022