Obowiązki Kierownika Budowy: Prawo Budowlane
żółty symbol paragrafu na niebiesko turkusowym tle, kobowiązki kierownika budowy, prawo budowlane

Obowiązki kierownika budowy

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 1. Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 2. Prowadzenie dokumentacji budowy,
 3. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
 5. Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 6. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 7. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 9. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art.57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 1 pkt 2.

art. 57 ust.1 pkt 2

Oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zobacz inne wpisy:

Obowiązki inwestora

inspektor nadzoru inwestorskiego

Obowiązki projektanta

kierownik budowyObowiązki kierownikaprawo budowlane
Udostępnij:
Obowiązki kierownika budowy
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022