Nowe przepisy Prawa Budowlanego - wszystkie zmiany w 2020r
statua sprawiedliwości, figura z brązu, prawo budowalne

Prawo budowlane – nowe przepisy

Dnia 19.09.2020 weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo Budowlane. Pełny tekst nowelizacji ustawy zajmuje aż 35 stron, więc zmian jest naprawdę dużo. Niniejszy artykuł opisze wszystkie zmiany, o których należy pamiętać. Przed wdrożeniem w życie tekstu artykułu pamiętaj, że nie jest to porada prawna, a ja nie jestem prawnikiem.

Zawartość projektu budowlanego

Ustawodawca podzielił projekt budowlany na trzy części. Projekt budowlany w świetle nowych przepisów powinien zawierać:

 • PZT – Projekt zagospodarowania terenu – ma zawierać usytuowanie projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń budowlanych, a także układ komunikacyjny, informacje o obszarze oddziaływania obiektu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Warto zwrócić uwagę na aktualizację definicji „obszar oddziaływania obiektu”. Dokument powstaje przed wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • PAB – Projekt architektoniczno-budowlany – powinien zawierać formę architektoniczną obiektu z układem przestrzennym, sposób użytkowania, parametry techniczne, opinię geotechniczną, informację o wyposażeniu budynku, a zwłaszcza o projektowanych źródłach ciepła do przygotowania c.w.u i c.o., a także rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie. Dokument powstaje przed wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • PT – Projekt techniczny – ta część została odseparowana od projektu architektoniczno – budowlanego, powinna zawierać projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami, charakterystykę energetyczną oraz projekt instalacji. Projekt powstaje przed rozpoczęciem robót. W trakcie robót projekt ma być dostępny do okazania organom nadzoru budowlanego. Stwierdzenie jego braku podlega karze grzywny od 20 do 5 000 zł. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy będzie przekazany do nadzoru budowlanego.
 • W przypadku urządzeń instalacji mikroinstalacji biogazu konieczne jest zawiadomienie PSP.
 • W przypadku połączenia z drogą krajową lub wojewódzką – oświadczenie zarządcy drogi.
 • Inne dokumenty, których obowiązek wynika z odrębnych przepisów.

Do każdej części projektu należy dołączyć kopię uprawnień wraz z przynależnością do izby budowlanej. Uchylono składanie oświadczeń projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PZT oraz PAB jako załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę są wymagane do złożenia w 3 egzemplarzach. Projekt techniczny nie jest załączany do wniosku i będzie załączany do nadzoru po wykonaniu inwestycji w 1 egzemplarzu.

Kiedy projekt techniczny jest wymagany

Nowe Prawo budowlane określa, że PT jest wymagany dla wszystkich projektów wymagających pozwolenia na budowę oraz dla robót wymagających zgłoszenia wg art. 42 ust. 1. tj.

 • Budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sieci, stacji transformatorowych wolnostojących i kontenerowych, obiektów państwowych,
 • Przebudowy elementów konstrukcji budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
 • Instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nowe obowiązki projektanta

Przede wszystkim projektant ma za zadanie wzajemnie skoordynować wykonanie projektów branżowych. Ponadto powinien zapewnić sprawdzenie PZT, PAB i PT. Do projektu musi dołączyć uprawnienia i przynależność do izby budowlanej oraz złożyć oświadczenie o sporządzeniu PT. Wszystkie dotychczasowe obowiązki są aktualne.

Nowe obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy otrzymanie zatwierdzonego przez projektanta projektu technicznego. Ma obowiązek okazania projektu technicznego organom nadzoru budowlanego. Kierownik odpowiedzialny jest za umieszczenie tablicy informacyjnej. Wszystkie dotychczasowe obowiązki są aktualne.

Tablica informacyjna

Na tablicy zmienia się czcionka, której wysokość ustala się na minimum 6 cm. Dodatkowo pojawia się na niej nazwa organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Na tablicy nie znajdzie się już nazwa wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Ubieganie się o uprawnienia budowlane

Zmiana ustawy Prawo budowlane doprecyzowuje, że postępowanie kwalifikacyjne wobec osoby, która ubiega się o uprawnienia budowlane będzie realizowane na wniosek ubiegającego się.

Dodatkowo izba budowlana ma obowiązek przeprowadzenia egzaminów co najmniej dwa razy do roku. Część pisemna egzaminu będzie odbywać się w tym samym czasie we wszystkich izbach okregowych.

Pojawiła się nowa specjalizacja: techniczno-budowlana.

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Dzisiaj organ administracji architektoniczno-budowlanej udziela zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wraz z wejściem nowych przepisów będzie mógł to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Udzielenie zgody na odstępstwo może być w przypadku wydania pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków lub / i wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zgody komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo

 • Zrezygnowano ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego bez wzoru,
 • Uproszczono postępowanie legalizacji samowoli budowlanych,
 • Unieważniono decyzję o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie. Obecnie decyzję o pozwoleniu na budowę można uchylić w dowolnym momencie, natomiast po zmianach decyzja nie zostanie unieważniona do 5 lat od jej wydania. To samo tyczy się z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie,
 • Zaostrzono przepisy przy zmianie sposobu użytkowania budowli – jeżeli zmiana powoduje zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, koniecznym będzie dołączenie ekspertyzy rzeczoznawcy od spaw zabezpieczeń ppoż.

Kiedy budować na pozwolenie, a kiedy na zgłoszenie

Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian odnośnie obiektów, które można wybudować bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie. Jednak wyszczególniona lista jest tak długa, że konieczny będzie kolejny artykuł. Jeżeli chcesz zapoznać się ze zmianami już teraz podaję link do interpretacji ustawy z oficjalnej strony rządu.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/od-wrzesnia-2020-r-rewolucja-w-prawie-budowlanym#8

Zobacz też

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych

Literatura

Udostępnij:
Prawo budowlane – nowe przepisy
Napisane przez
Michał Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022