Wskaźnik Intensywności Zabudowy w Planowaniu Przestrzennym.
domek zbudowany z drewnianych klocków na trawniku, Wskaźnik intensywności zabudowy

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy

Wskaźnik intensywności zabudowy jest to stosunek powierzchni budynków do powierzchni gruntów (powierzchni działki) na danym terenie. Jest to jeden z ważniejszych parametrów określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Parametr ten może być również określony w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Wskaźnik należy uwzględnić wybierając projekt domu, ponieważ niedostosowanie się do wymagań może mieć wpływ na nieotrzymanie pozwolenia na budowę.

Jak obliczyć wskaźnik intensywności zabudowy?

Wskaźnik obliczamy ze wzoru:

\[I=\frac{P_{c}}{P_{t}}\]

gdzie:

Pc – suma powierzchni wszystkich kondygnacji (wraz z kondygnacjami podziemnymi) mierzona po zewnętrznym obrysie budynku po uwzględnieniu warstw wykończeniowych (podczas wyznaczania powierzchni należy uwzględnić również elementy wykraczające poza kubaturę obiektu, takie jak balkony lub loggie),
Pt – powierzchnia działki.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się:

„zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa zarówno wartość maksymalną, jak i minimalną wskaźnika intensywności zabudowy. Zarówno wartość maksymalna, jak i minimalna została określona po to, aby zabudowa w danym otoczeniu zachowała ład przestrzenny.

Co to jest powierzchnia zabudowy?

Powierzchnia zabudowy jest to rzut poziomy budynku znajdującego się na danym terenie w stanie wykończonym. Oznacza to, że powierzchnia ta wyznaczona jest przez wszystkie zewnętrzne krawędzie budynku.

Literatura:

[1] Dz.U. 2020 poz. 293 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [aktualizacja na dzień 08.07.2020].

Zobacz też:

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Roboty dekarskie i izolacyjne – BHP

Wskaźnik intensywności zabudowy
Udostępnij:
Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022