Ulgi podatkowe: oszczędzaj na podatkach dzięki ulgom!
ulgi podatkowe, grafika wektorowa przedstawiająca wykonanie obliczeń podsumowania na kalkulatorze na podstawie dokumentu

Ulgi podatkowe

Osoby osiągające dochody z etatu oraz umów cywilnoprawnych są zobowiązane do składania rocznych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Na szczęście ustawa o PIT przewiduje również szereg ulg, które obniżą wartość należnego podatku. Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą pamiętać, by oprócz złożenia deklaracji podatkowej, należy złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Głównie są to druki: PIT/O i PIT/D. Poznaj najpopularniejsze ulgi podatkowe i odliczenia oraz sprawdź czy możesz z nich skorzystać!

Ulga na dziecko

Jeśli wychowujesz dziecko, to dzięki uldze z tego tytułu możesz płacić mniejszy podatek. Sprawdź, jak z niej skorzystać!

Komu przysługuje ulga na dziecko?
 • rodzicom,
 • opiekunowi,
 • rodzicom zastępczym.

Ulga przysługuje na każde:

 • dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł. 
Limity dochodu w uldze na dziecko
 • nie ma ograniczeń dochodów – w przypadku, gdy masz więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to, ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112’000 zł – jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie,
 • razem z małżonkiem nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112’000 zł – jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok,
 • nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56’000 zł – jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka.
Wysokość ulgi na dziecko
 • pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1’112,04 zł),
 • drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1’112,04 zł),
 • trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2’000,04 zł),
 • czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2’700 zł).

Oznacza to, że jeśli posiadasz 4 dzieci roczna ulga wyniesie: 1’112,04+1’112,04+2’000,04+2’700= 6’924,12 zł.

Jak odliczyć ulgę?

Ulgę odlicza się od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 dołączając druk PIT/O. Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia całej ulgi, która ci przysługuje, to możesz otrzymać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona i nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu

Stosowanie ulgi w przypadku małżeństwa
 • jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe wpiszcie ulgę na każde dziecko,
 • jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie – powinniście ustalić, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje, tak by łączna wartość dała 100%.

Ulga rehabilitacyjna

Koleją ulgą, jaką możemy odliczyć w zeznaniu rocznym jest ulga rehabilitacyjna. Jest to ulga dla osób niepełnosprawnych lub osób utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą odpowiednie wydatki. 

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 1. Osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o:
 • „zakwalifikowaniu” przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

2. Osoba, na której utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie i synowe.

Pod warunkiem, że dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz emerytów i rencistów.

Wydatki uprawniające do odliczeń

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały wymienione w PDOF jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Nielimitowane wydatki uprawniające do odliczeń

Nielimitowane wydatki – cała wydatkowana kwota podlega odliczeniu. Należą do nich koszty poniesione na:

 • Usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby,
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • Nabycie i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Jak również adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych. Stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • Udział w turnusie rehabilitacyjnym,
 • Pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • Przebywanie w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • Konieczny transport na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • Przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, etc.
Limitowane wydatki uprawniające do odliczeń

Limitowane wydatki – kwotę przysługującego odliczenia wylicza się uwzględniając górny lub dolny limit kwotowy. Należą do nich koszty poniesione na:

• Leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Kwota podlegająca odliczeniu stanowi różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł,
• Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego, np. psa przewodnika osoby niewidomej. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2’280 zł,
• Używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2’280 zł.
• Opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu z I grupy inwalidztwa. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2’280 zł,

Sposób dokumentowania wydatków uprawniających do odliczeń

Wysokość wydatków jest określana na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu. Mogą to być: faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów bankowych. Z dokumentów musi jasno wynikać kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

UWAGA! Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Musisz więc skrupulatnie pilnować poprawności otrzymywanych dokumentów, które będą stanowiły podstawę do odliczeń!

W jakiej wysokości możesz dokonać odliczeń?

W zależności od rodzaju wydatków możesz odliczyć następujące kwoty:

 • nielimitowane – odliczasz 100% poniesionych wydatków,
 • limitowane – odliczasz kwotę faktycznie poniesioną, nie wyższą niż limit,
 • częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) – odliczasz różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie,
 • wydatki na leki – odliczasz różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Dokonywanie odliczeń

Odliczenia dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do którego dołączasz formularz PIT/O.

Odliczenia dokonujesz od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

UWAGA! Kwota przysługującego odliczenia w części, w jakiej nie znalazła pokrycia w twoich dochodach w danym roku podatkowym, nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Ulga na Internet

Następnym odliczeniem, które podatnik ma prawo odliczyć od dochodu są wydatki na Internet poniesione w roku podatkowym. Musimy jednak pamiętać, iż ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Co ważne prawo do ulgi przysługuje nie tylko tym podatnikom, którzy korzystają z Internetu w miejscu zamieszkania. Otóż ulga za Internet przysługuje również tym, którzy posiadają przenośny modem podłączony do laptopa, korzystają z Internetu w kafejce internetowej czy mają go w telefonie komórkowym. Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.

Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku przez podatnika. Ważne, by dokument ten posiadał:

 • dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę,
 • rodzaj zakupionej usługi,
 • kwotę zapłaty,
 • stwierdzenie faktycznie poniesionego wydatku, a nie tylko zamówienie usługi.

W sytuacji, gdy z Internetu korzysta wielu domowników, to prawo do ulgi ma ten, który podpisał umowę i opłaca rachunki.

UWAGA! Ulga obejmuje wydatki za korzystanie z Internetu, a nie wydatki na jego instalację. Dlatego od podatku nie można odliczyć kosztów opłaty aktywacyjnej, założenia sieci, zakupu modemu ani serwisu urządzeń.

Kiedy następuje odliczenie ulgi na Internet?

Odliczenie następuje:

 • w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu PIT‑36 lub PIT‑37 dołączając do nich PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna

Jest to korzystne dla podatników rozwiązanie polegające na możliwości pomniejszania podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warunkiem jest zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Należy pamiętać o tym, że ulga termomodernizacyjna dotyczy jedynie budynków już wybudowanych. Nie ma możliwości skorzystania z niej w przypadku budynku będącego w budowie.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, który służy budynkowi mieszkalnemu.

Co zaliczamy do przedsięwzięć termomodernizacyjnych?

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów objaśnieniem przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć jako:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • Zastosowanie rozwiązania, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia. Muszą zostać spełnione wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach Prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Limit kwoty odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53’000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Należy pamiętać, iż limit nie dotyczy jednego przedsięwzięcia, ale jest przyznany dla danego podatnika.

Odliczanie w czasie

Jeśli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to podlega odliczeniu w kolejnych latach. Nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O.

Ulga dla krwiodawców

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają również darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, realizowane przez honorowych dawców krwi. Należy jednak pamiętać, iż odliczyć można wartość faktycznie dokonanej darowizny – nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu/przychodu darczyńcy. 

W jakiej wysokości przysługuje ulga z tytułu krwiodawstwa?

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi, jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.

Ulga z tytułu krwiodawstwa = 130zł * ilość oddanej krwi lub jej składników [w litrach]

Jak należy udokumentować darowiznę?

Darowizna powinna zostać udokumentowana zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu musi znaleźć się ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Dokonywanie odliczeń

Darowizna odliczana jest od dochodu. Można ją odliczyć:

 • w trakcie roku podatkowego podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36 lub PIT‑37, dołączając PIT/O.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym roku podatkowym. Opłacone bezpośrednio przez podatnika, jak również pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Odliczeniu podlega kwota faktycznie zapłaconej składki, nie więcej jednak niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Uwaga! Możemy odliczyć składki polskie, jak również zagraniczne – opłacone zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska (RP) państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Jeśli pracowaliśmy w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę proporcjonalnego odliczenia i tam zapłaciliśmy składki zdrowotne, których nie odliczyliśmy w zagranicznym PIT – to możemy je odliczyć podczas polskiego rozliczenia podatku. Jeśli natomiast składki zdrowotne już zostały odliczone w zagranicznym PIT – to nie można ich odliczyć w PIT polskim!

Odliczenia z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Ulga na IKZE przysługuje podatnikom, którzy dokonują wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Od dochodu odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższą niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit wpłat za 2020 rok to 6’272,40 zł.

Dowodem może być każdy dokument, który potwierdza wpłatę.

Podatnik dokonuje rocznego rozliczenia na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Pamiętać należy, iż aby ulga na IKZE została odliczona potrzebne będzie dołączenie do formularza załącznika PIT/O.

Podsumowanie

Stosowanie ulg może okazać się dla podatnika bardzo korzystnym rozwiązaniem. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że niewłaściwe skorzystanie z ulg lub zastosowanie tych, do których nie przysługuje nam prawo, może wiązać się z konsekwencjami karno-skarbowymi. Dlatego zawsze przed dokonaniem odliczeń od podatku upewnijmy się czy aby na pewno dana ulga nam przysługuje!

Zobacz też:

Opodatkowanie skalą stosunku pracy

Udostępnij:
Ulgi podatkowe
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
5 reakcji
love
2
like
3
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022