Nowe przepisy ryczałtu 2021: limity, stawki i zakres usług
ryczałt 2021, grafika wektorowa dwóch dokumentów pod lupą, ołówka i długopisu

Ryczałt 2021

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki nim ryczałt będzie dostępny dla większej liczby przedsiębiorców. Stanie się tak za sprawą trzech zmian:

 • limit przychodów w ryczałcie wzrośnie z 250’000 EUR do 2’000’000 EUR,
 • prawo do płacenia ryczałtu zyskają wykonawcy prawie wszystkich wolnych zawodów,
 • uchylony został załącznik nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym, który zawierał wykaz usług wyłączających podatników z opodatkowania ryczałtem.

Ryczałt 2021 – aktualne stawki podatku dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawka 17%

Od 2021 r. stawka podatku dla wykonawców wolnych zawodów zostanie obniżona z 20% do 17%. Dodatkowo poszerzona została definicja wolnego zawodu, w związku z tym większa ilość podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu.

Zgodnie z art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw definicja wolnego zawodu uzyskuje nowe brzmienie. Zgodnie z nim od 1 stycznia ryczałtem w wysokości 17% można objąć pozarolniczą działalność wykonywaną osobiście przez:

 • lekarzy,
 • dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów,
 • położne,
 • pielęgniarki,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • rzeczników patentowych,
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

UWAGA! Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stawka 15%

Od 1 stycznia pojawiła się nowa stawka 15%, która zastąpiła dotychczas obowiązujące 17%.  Dodatkowo katalog usług objętych stawką 15% został poszerzony o usługi z uchylonego załącznika nr 2 zawierającego wykaz usług, których świadczenie wyłączało z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W wyniku tego stawką 15% mogą zostać opodatkowane m. in. usługi:

 • finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU sekcja K), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Pełną listę znajdziesz w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka 10%

Nowa stawka 10% obejmie usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1), które do tej pory były wyłączone z ryczałtu.

Stawka 8,5%

Ta stawka podatku pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu będzie obejmowała:

 • przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu >1,5%,
 • prowizję uzyskaną przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobiegania pożarom,
 • prowizję uzyskaną przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji,
 • odszkodowanie związane z uszkodzeniem firmowego majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym,
 • przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury,
 • przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.
Stawka 5,5%

Zakres działalności objętych stawką 5,5% nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będzie ona zarezerwowana dla:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • przychodów z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.
Stawka 3%

Tak, jak w roku poprzednim stawka 3% obejmie przychody z:

 • działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu >1,5%,
 • działalności usługowej w zakresie handlu (z zastrzeżeniami),
 • świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku oraz odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.
Stawka 2%

Zakres przychodów objętych 2% stawką podatku nie uległ zmianie. W dalszym ciągu jest właściwa dla osób fizycznych, którzy pozyskują dodatkowe źródło przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Dotyczy to wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Ryczałt – uchylenie załącznika nr 2 do ustawy

Pełny katalog usług, które do tej pory były wyłączone z opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. na stronie 80.

Usługi architektoniczne i inżynierskie

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1 stycznia usługi architektoniczne i inżynierskie mogą zostać objęte ryczałtem w wysokości 15% lub 17%. Wysokość stawki uzależniona jest to od tego czy dana usługa wykonywana jest w ramach wykonywania wolnego zawodu.

Kiedy daną usługę można uznać za świadczoną w ramach wolnego zawodu?

Przesłanką determinującą uznanie danej aktywności za wolny zawód, z którego przychody od 2021 r. będą opodatkowane 17% ryczałtem, jest osobiste jej wykonywanie. Bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Zgodnie z przytoczoną przesłanką inżynier budownictwa, zatrudniający pracowników w charakterze księgowych czy doradców prawnych zostanie uznany za wykonującego wolny zawód. Efektem będzie zastosowanie 17% stawki podatku do uzyskiwanych przez niego przychodów.

Opodatkowanie stawką 15% dotyczyć będzie przychodów osiąganych ze świadczenia usług niemieszczących się w zakresie definicji wolnego zawodu. Obejmie np. przychody osiągane przez inżyniera budownictwa, który zatrudnia osoby wykonujące czynności związane z istotą tego zawodu, czyli np. kierownika budowy.

Dla kogo ryczałt?

Podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą zostać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • przedsiębiorstwo w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

UWAGA! W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki cywilnej oraz spółki jawnej oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania składa każdy ze wspólników spółki. Warunkiem opodatkowania w ramach ryczałtu jest bowiem wybór tej formy opodatkowania przez wszystkich wspólników.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt?

Jeżeli postanowiłeś wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:

 • Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Jeżeli w 2021 uzyskasz przychód już w styczniu, to masz czas do 20 lutego!
 • Do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem możesz złożyć:

 • w urzędzie skarbowym
 • za pośrednictwem CEIDG.

Podsumowanie

Bieżący rok przyniósł dobre zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obniżenie stawek podatku oraz zwiększenie katalogu usług, mogących zostać objętych ryczałtem zdecydowanie jest działaniem na korzyść przedsiębiorców, a to niezwykle rzadkie zjawisko! Jeżeli prowadzisz działalność, dla której ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania ryczałtem rozważ wszystkie wady i zalety tego rozwiązania. Być może zmiana opodatkowania przyniesie dla Ciebie wymierne korzyści.

Zobacz też:

Księgowość uproszczona w firmie

Udostępnij:
Ryczałt 2021
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022