Moment rysujący
Moment rysujący

Moment rysujący

Konstrukcje żelbetowe stanowią połączenie dwóch materiałów o różnych właściwościach mechaniczno-fizycznych, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń. W przekrojach elementów żelbetowych zginanych i ściskanych mimośrodowo wraz ze wzrostem obciążenia wyróżnia się trzy fazy pracy przekroju żelbetowego. W jednej z nich (faza 1) powstaje moment rysujący powodujący powstanie pierwszej rysy w betonie.

Warunek zarysowania i moment rysujący

Jak już wcześniej wspomniano, moment rysujący powoduje powstanie pierwszej rysy w betonie. Zjawisko to następuje w sytuacji, gdy naprężenia dolnej krawędzi betonu osiągną wytrzymałość na rozciąganie. W związku z tym warunek zarysowania można przedstawić w następującej postaci:

\[
\begin{equation} \sigma_{cl} \ge f_{ctm} \label {3} \end{equation}
\]

gdzie:

  • fctm – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie.

Warunek zarysowania można zapisać również w innej postaci, porównując moment zginający powstały w wyniku działania obciążeń charakterystycznych ME,k do wartości momentu rysującego.

\[
\begin{equation} M_{E,k} \ge M_{cr} \label {4} \end{equation}
\]
Wyznaczenie momentu rysującego
\[
\begin{equation} M_{cr}= f_{ctm} \cdot W_{cr} \label {5} \end{equation}
\]

gdzie:

  • Wcr – to wskaźnik wytrzymałości przekroju przed zarysowaniem wynoszący:
\[
W_{cr} = I_{cr} / z_0
\]

W którym:

  • z0 – stanowi odległość włókna dolnego od osi obojętnej przekroju obliczaną według następującego wzoru
\[
z_0=(h -x_I)
\]

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

Budownictwokonstrukcje żelbetoweMoment rysujący
Udostępnij:
Moment rysujący
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022