Odkryj Estoński CIT: Inwestuj zyski w rozwój biznesu!
CIT estoński, grafika wektorowa wykresu liniowego na tle pracowników biurowych

Estoński CIT

Przyszedł rok 2021 i zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu estoński CIT w Polsce stał się faktem. Co to oznacza? Czym właściwie jest ten egzotycznie brzmiący podatek? Sprawdź, dla kogo jest dostępne to rozwiązanie!

Czym jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych tzw. estoński CIT?

CIT estoński w Estonii polega na tym, że spółka nie płaci podatku dochodowego do momentu wypłaty dywidendy. Dzięki temu właściciele spółek mogą inwestować wypracowane nadwyżki finansowe w rozwój własnych przedsiębiorstw. W Polsce wygląda to podobnie, jednak przedsiębiorcy chcący skorzystać z tego rozwiązania muszą spełniać szereg warunków postawionych przez ustawodawcę.

Warunki skorzystania z estońskiego CIT

Z estońskiego CIT mogą skorzystać spółki, które:

 • nie posiadają udziałów w innych podmiotach ani inne podmioty nie mogą mieć udziałów w nich samych,
 • zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców,
 • ich przychody w przeważającej części pochodzą z działalności operacyjnej,
 • wykazują nakłady inwestycyjne.

UWAGA! Wszystkie kryteria muszą być spełnione jednocześnie!

Dla kogo estoński CIT?
 • Dla mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100’000’000 zł. Należy podkreślić, iż przychody liczone są z uwzględnieniem należnego podatku VAT,
 • Spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępna jest Ankieta: Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT. Dzięki niej możesz wstępnie ustalić czy to rozwiązanie podatkowe jest dla Ciebie!

Nakłady inwestycyjne

Warunkiem opodatkowania nowym ryczałtem jest wybór tej formy opodatkowania co najmniej na okres 4 lat. W trakcie tych 4 lat spółka musi wykazać wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe (nabywanie fabrycznie nowych środków trwałych lub ich wytwarzanie). Przepisy określają także minimalny poziom inwestycji w postaci:

 1. 15% – nie mniej niż 20’000 zł – w okresie 2 kolejnych lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
 2. 33% – nie mniej niż 50’000 zł – w okresie 4 lat podatkowych,

 w odniesieniu do środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych.

Warunek ponoszenia nakładów inwestycyjnych nie musi zostać spełniony, jeśli podatnik poniósł wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych (z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy), w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30’000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

UWAGA! W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność lub małego podatnika, w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania ryczałtem, warunki, o których mowa powyżej, uznaje się za spełnione w odniesieniu do połowy wymienionych wartości.

Co daje opodatkowanie CIT-em estońskim?

Wejście w CIT estoński powoduje, iż spółka nie płaci podatku dochodowego do momentu wyjścia z tej formy opodatkowania lub wypłaty dywidendy. Taka spółka nie może korzystać z żadnych ulg i zwolnień. Po 4 latach spółka ma do wyboru 2 opcje:

1.Wyjście z CIT-u estońskiego.

W tym wypadku spółka musi zapłacić podatek dochodowy od dochodu z wszystkich lat, w których objęta była ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Stawka tego podatku w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi 25% albo 15%. W związku z tym spółki są zobowiązane do zapłaty stawki wyższej, niż w przypadku klasycznego CIT (19% lub 9%).

Jeśli jednak wydatki na inwestycje przekraczały 50% w ciągu dwóch lat lub 110% w ciągu 4 lat, to stawki podatku podlegają obniżeniu (20% i 10%).

2.Przedłużenie CIT-u estońskiego kolejne 4 lata.

To rozwiązanie powoduje, iż po kolejnych 4 latach spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku za 8 lat, w ciągu których objęta była ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jeśli po 8 latach ponownie zdecyduje się na przedłużenie CIT-u estońskiego, będzie miała do zapłaty podatek za 12 lat. Zastosowanie będą tu miały wyższe stawki podatku, tak jak w pkt. 1.

Wypłata dywidendy na ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych

Stawka PIT w ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych związana z wypłatą dywidendy w dalszym ciągu wynosi 19%. W przypadku większego podatnika stawka nominalna CIT wyniesie 25%, a obniżona 20%. Natomiast w przypadku małego podatnika stawka nominalna CIT wyniesie 15%, a obniżona 10%. Dodatkowo przewidziano mechanizm odliczenia części podatku CIT zapłaconego przez spółkę od płaconego przez wspólnika podatku od dywidendy, dzięki czemu efektywne opodatkowanie łączne będzie niższe niż w tradycyjnym CIT.

Kto nie może skorzystać z estońskiego CIT?

Z estońskiego CIT nie skorzystają:

 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji,
 • przedsiębiorstwa finansowe (m.in. bank krajowy, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe),
 • instytucje pożyczkowe (m.in. banki zagraniczne),
 • podatnicy osiągający dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ustawy o CIT,
 • przedsiębiorstwa utworzone w sposób wymieniony w art. 28k ust. 5 lit. a-c w ustawie o CIT,
 • podatnicy, którzy zostali podzieleni przez wydzielenie lub wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału: uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10’000 euro.
Przekroczenie 100’000’000 zł przychodu

Może zdarzyć się tak, iż podczas 4-letniego okresu przebywania na ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych przedsiębiorstwo osiągnie roczny przychód przekraczający 100 mln zł. Wówczas ustala dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym domiar zobowiązania podatkowego. Podstawę opodatkowania domiaru zobowiązania podatkowego ustala się według wzoru:

(1-W) x Z, w którym poszczególne litery oznaczają:

W – iloraz kwoty maksymalnych przychodów określonych w art. 28j ust. 1 pkt 1 i wartości średnich przychodów podatnika obliczonej zgodnie z art. 28j ust. 4,
Z – dochody, o których mowa w art. 28m ust. 1, osiągnięte w roku podatkowym.

Jak zostać podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych?

Podatnicy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zobowiązani są do złożenia zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania na formularzu ZAW-R do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem.

Zobacz też:

Ryczałt 2021

Udostępnij:
Estoński CIT
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022