Książka obiektu budowlanego
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zapisuje się najważniejsze informacje w okresie eksploatacji obiektu budowlanego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 64 ust. 1 Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Art. 20 ust. 2

Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 1. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa
  w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  2) obiektów budowlanych:
  a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;
  3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Art. 29

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (…),
2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (…).

 1. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli
  systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu budowlanego.
 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
  przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Art. 60

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Źródło:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.


Zobacz też:

BHP przy robotach rozbiórkowych

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Zabezpieczenie wykopów

Książka obiektu budowlanego
Udostępnij:
Książka obiektu budowlanego
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022