Wpółczynnik Przenikania Ciepła (U): wyjaśnienie, wzory, wymagania
wykonanie elewacji budynku białym styropianem, rusztowania systemowe, termoizolacja budynku białym styropianem, Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła (U) – jest to parametr określający ilość ciepła przenikającego przez daną przegrodę. Współczynnik przenikania ciepła wyraża się jednostką W/(m²·K). Im niższa wartość współczynnika, tym przegroda ma lepszą izolacyjność cieplną.

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła (U)?

Współczynnik (U) wyraża się następującym wzorem:

gdzie:
R – opór cieplny.

W związku z tym do obliczenia współczynnika przenikania ciepła niezbędne jest wyznaczenie oporu cieplnego. Opór cieplny zależy od rodzaju materiału, ale również od jego grubości.

Opór cieplny wyraża się wzorem:

gdzie:
d – grubość danej warstwy,
λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału.

Jakie są wymagania izolacyjności cieplnej?

Wymagania izolacyjności cieplnej, jak i również inne wymagania związane z oszczędnością energii zostały przedstawione w Dz.U. 2013 poz. 926 „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

  1. Izolacyjność cieplna przegród

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w poniższej tabeli:

współczynnik przenikania ciepła

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości Umax określone w poniższej tabeli:

§ 134 ust.2

Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – zgodnie z poniższą tabelą:

Literatura:

Dz.U. 2013 poz. 926 „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” [aktualizacja na dzień 05.06.2020],

PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania” [aktualizacja na dzień 05.06.2020].

Zobacz też:

Wyroby budowlane

jak obliczyć współczynnik przenikania ciepłaopór cieplnyWspółczynnik przenikania ciepławymagania izolacyjności cieplnej
Udostępnij:
Współczynnik przenikania ciepła
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022