Wymogi BHP i ochrony pracowników dla Prac Spawalniczych.
spawanie konstrukcji stalowych, spawacz, BHP przy pracach spawalniczych

BHP przy pracach spawalniczych

BHP przy pracach spawalniczych powinno przebiegać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470:

Spawalnie i stanowiska spawalnicze

§ 4

Spawalnia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami techniczno-budowlanymi, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 5

Ściany i strop spawalni oraz wnętrza kabiny spawalniczej powinny być pomalowane farbami matowymi.

§ 6

Ścianki lub parawany kabiny spawalniczej powinny być wykonane z materiału niepalnego lub trudnozapalnego, tłumiącego szkodliwe promieniowanie optyczne. Powinny one mieć wysokość co najmniej 2 m, z zachowaniem przy podłodze szczeliny wentylacyjnej.

§ 7
 1. W spawalni powinno przypadać na każdego pracownika najliczniejszej zmiany co najmniej 15 m3. Wolnej objętości pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia i sprzęt.
 2. Wysokość pomieszczenia spawalni powinna wynosić co najmniej 3,75 m.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy pracach spawalniczych wykonywanych na statkach morskich i śródlądowych.
 4. Na każde stanowisko spawalnicze powinny przypadać co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia i sprzęt.
 5. Podłoga w spawalni i na stanowisku spawalniczym powinna być wykonana z materiałów niepalnych.
§ 8
 1. Pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.
 1. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach spawalni określają odrębne przepisy i Polskie
  Normy.
§ 9

Stałe stanowisko spawalnicze, na którym istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, pracodawca powinien wyposażyć w instalację wentylacji stanowiskowej.

§ 10
 1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urządzeń do podgrzewania przedmiotów przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że urządzenia te będą wyposażone w wentylację miejscową.
 1. Przy podgrzewaniu, o którym mowa w ust. 1, należy stosować osłony ochraniające pracowników przez promieniowaniem cieplnym.
§ 11
 1. Stałe stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w stół spawalniczy i (lub) odpowiednie oprzyrządowanie, umożliwiające bezpieczne wykonanie prac spawalniczych.
 1. Na stałym stanowisku spawalniczym przedmioty o dużych wymiarach lub o masie ponad 25 kg. Powinny być przemieszczane za pomocą urządzeń do transportu pionowego lub poziomego.
§ 12

1. Stanowisko spawalnicze, na którym są stosowane ręczne palniki gazowe, powinno być wyposażone w:
1) osprzęt umożliwiający bezpieczne odłożenie lub zawieszenie palnika,
2) naczynie z wodą do okresowego lub awaryjnego schładzania palnika.

 1. Stanowisko spawalnicze, na którym są stosowane ręczne uchwyty spawalnicze, powinno być wyposażone w osprzęt umożliwiający bezpieczne odłożenie lub zawieszenie uchwytu.
 2. Stanowisko spawalnicze do spawania łukowego elektrodami otulonymi powinno być wyposażone w pojemnik na resztki (ogarki) elektrod.
§ 13
 1. Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, a jego otoczenie chronione przed promieniowaniem łuku elektrycznego lub płomienia.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy pracach spawalniczych wykonywanych na statkach morskich i śródlądowych oraz przy pracach budowlano-montażowych wykonywanych na dużych wysokościach lub w wykopach.
§ 14
 1. W spawalni i na stanowisku spawalniczym nie powinny być przechowywane materiały łatwo palne.
 2. Stanowiska, na których są wykonywane prace spawalnicze powodujące rozprysk iskier, żużla lub gorących
  cząstek stałych, powinny być zabezpieczone przed możliwością wywołania pożaru w strefie rozprysku, z
  uwzględnieniem przestrzeni poniżej stanowiska spawalniczego.
 3. Rozmieszczenie wyposażenia oraz obrabianych przedmiotów powinno umożliwiać szybkie i bezpieczne
  opuszczenie stanowiska spawalniczego przez pracowników.
BHPBHP podczas wykonywania prac spawalniczychspawanie
Udostępnij:
BHP przy pracach spawalniczych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022