Pozwolenie na rozbiórkę - wymagane dokumenty
Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę – wymagane dokumenty

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (Art. 30b. ust. 1), którą zgodnie z ust. 2 wydaje na wniosek organ administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z tym, aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę należy spełnić następujące wymagania:

Co dołączyć do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę?
 1. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:
 1. zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię,
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 5. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 6. projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.
W jakiej formie złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę?
 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
 1. postaci papierowej albo:
 2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 6.
 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
 1. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Źródło:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zobacz też:

BHP przy robotach rozbiórkowych

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Zabezpieczenie wykopów

Pozwolenie na rozbiórkęprawo budowlane
Udostępnij:
Pozwolenie na rozbiórkę – wymagane dokumenty
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022