Dokumentacja Techniczna Wyrobów Budowlanych
żółty symbol paragrafu na niebiesko fioletowym tle,

Indywidualna dokumentacja techniczna

Zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych indywidualna dokumentacja techniczna to:

 1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art.5 ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

art. 5 ust.1 o wyrobach budowlanych

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
 1. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1) nazwę i adres wydającego oświadczenie,
  2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,
  3) identyfikację dokumentacji technicznej,
  4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami,
  5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany,
  6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Zobacz też:

Wyroby budowlane

dokumentacja technicznaprojektowaniewyroby budowlane
Udostępnij:
Indywidualna dokumentacja techniczna
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022