Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie
Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie stosujemy w sytuacji, gdy obliczeniowe naprężenie styczne vEd wywołane działaniem obciążeń zewnętrznych jest większe niż wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie vR⁢d,c.

\[
v_{Ed} ≥ v_{Rd,c}
\]

gdzie:

 • vEd – obliczeniowe naprężenia styczne wywołane obciążeniem zewnętrznym,
 • vR⁢d,c – wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie.

Jeśli wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie jest większe od obliczeniowego naprężenia, wówczas nie ma konieczności stosowania zbrojenia na ścinanie. W takich sytuacjach należy jednak stosować minimalne zbrojenie na ścinanie stosowane w celach konstrukcyjnych (związania zbrojenia podłużnego). Należy stosować zbrojenie o przekroju spełniającym następujący warunek stopnia zbrojenia:

\[
\rho_w = \frac{A_{sw}}{s⋅b_w⋅sinα}≥\rho_{min}
\]

gdzie:

 • Asw – pole przekroju zbrojenia na ścinanie,
 • s – rozstaw zbrojenia na ścinanie,
 • bw – szerokość środnika elementu,
 • α – kąt między zbrojeniem na ścinanie i osią podłużną elementu (kąt nachylenia zbrojenia na ścinanie powinien wynosić pomiędzy 45° a 90°),
 • ρmin – minimalny stopień zbrojenia na ścinanie.

Minimalny stropień zbrojenia na ścinanie wyznacza się ze wzoru:

\[
\rho_{min} = 0,08⋅ \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}}
\]

gdzie:

 • fck – charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu po 28 dniach,
 • fyk – charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia.

Poprzeczne minimalne zbrojenie na ścinanie należy stosować na całej długości belki stosując zagęszczenie zbrojenia w obszarze gdzie obliczeniowe naprężenie styczne vEd wywołane działaniem obciążeń zewnętrznych jest mniejsze niż wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie vR⁢d,c (VEd ≤ VRd,c).

Kiedy nie jest wymagane minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie?

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie nie jest wymagane w przypadku płyt pełnych, płyt z żebrami czy też kanałami, w których istnieje możliwość pojawienia się poprzecznych obciążeń. Zbrojenie tego typu nie obowiązuje również w przypadku belek, których obecność nie wpływa na ogólną nośność i stateczność całej konstrukcji. Przykładem takich belek są nadproża, których rozpiętość jest mniejsza niż 2 m.


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.


Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Udostępnij:
Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022