Decyzja o pozwolenie na użytkowanie - ustawa Prawo Budowlane
Decyzja o pozwolenie na użytkowanie

Decyzja o pozwolenie na użytkowanie

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 55. ust. 1) przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W jakich przypadkach wymagana jest decyzja o pozwolenie na użytkowanie?

 1. na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
  1. V, IX–XVI – np. obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe,
  2. XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie
  3. XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
  4. XX – stacje paliw,
  5. XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów
  6. XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,
  7. XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych
  8. XXVIII – XXX – np. drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele, wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych.

(listę wszystkich obiektów można znaleźć w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

 1. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4:

art. 49 ust. 4,5

UST. 4. Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, która: 1) zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz, 2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona

UST.5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

art. 51 ust. 4

UST. 4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

UST. 1. pkt 3 – w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.
 1. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:

 1. obiekt budowlany lub jego część,
 2. niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2

1b. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Źródło:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zobacz też:

BHP przy robotach rozbiórkowych

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Zabezpieczenie wykopów

Decyzja o pozwolenie na użytkowanieprawo budowlane
Udostępnij:
Decyzja o pozwolenie na użytkowanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022