Odpowiedzialność inwestora, wykonawcy i podwykonawcy
Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy

Realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z wyborem wykonawcy obiektu budowlanego przez inwestora. Wykonawca świadczący usługę budowlaną podpisuje umowę budowlaną z zamawiającym. Wykonawca może z kolei wykonać swoje świadczenie osobiście albo przy pomocy podwykonawcy, który specjalizuje się w poszczególnych typach robót (np. roboty zbrojarskie, dekarskie, tynkarskie, itp.). W kodeksie cywilnym zawarto przepisy, które mają na celu ochronę podwykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Jest to tak zwana solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy według kodeksu cywilnego

Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Jednak, aby taka odpowiedzialność powstała muszą być spełnione następujące warunki:

  • wykonawca może zawrzeć z podwykonawcą umowę bez zgody inwestora. Musi on jednak przedstawić mu, przed przystąpieniem do prac, umowy lub jej projektu wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w umowie. Zgłoszenie jest skuteczne, jeśli wykonawca złożył je w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Musi być ono również ukierunkowane na uzyskanie zgody na zawarcie takiej umowy podwykonawczej. Inwestor ma 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez danego podwykonawcę. Należy go złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli w tym terminie nie przedstawił swojego stanowiska, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
  • inwestor i wykonawca zawarli w umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą i wykonawcą. Jednak wartość ta nie może przekraczać wynagrodzenia ustalonego między inwestorem a wykonawcą za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia bądź z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.

Zgodnie z art. 647 § 6 k.c. wszystkie postanowienia zawarte w umowie, które są sprzeczne z 647 § 1-5 k.c. są nieważne ! Powyższe przepisy dotyczą również dalszego podwykonawcy, który zawarł umowę z podwykonawcą na wykonanie określonych prac !

Skutki prawne solidarnej odpowiedzialności

Podwykonawca ma prawo domagać się zapłaty należnego mu wynagrodzenia od generalnego wykonawcy, jak również od inwestora. Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy nawet, jeśli rozliczył się już z wykonawcą, a ten nie uregulował swoich należności np. w wyniku upadłości. Zatem inwestor ponosi tutaj największe ryzyko, ponieważ w takim przypadku musi zapłacić dwa razy za te same roboty budowlane.

Bibliografia:

[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Zobacz też:

Usługi budowlane

Umowa budowlana

Solidarna odpowiedzialnośćSolidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
Udostępnij:
Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022