Program zapewnienia jakości dla robót budowlanych
Program Zapewnienia Jakości

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Program Zapewnienia Jakości to dokument sporządzany w celu określenia procedur związanych ze sposobem wykonania danego przedsięwzięcia. Krótko mówiąc PZJ powstaje po to, aby zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych robót budowlanych. Program Zapewnienia Jakości powinien przedstawiać dokładne informacje na temat sposobu wykonywania robót, jak i również możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową przedsięwzięcia. Sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości należy do obowiązków Wykonawcy, który po sporządzeniu zostaje przedstawiony Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Co powinien zawierać Program Zapewnienia Jakości?

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać następujące informacje:

1. Część ogólna zawierająca:

 • dokładną organizację robót wraz z uwzględnieniem terminu i sposobem wykonywania robót budowlanych,
 • organizację ruchu na budowie wraz z uwzględnieniem oznakowania robót,
 • sposób zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykaz osób odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczególnych robót budowlanych i dopilnowania ich terminowości,
 • wykaz zespołów roboczych realizujących prace budowlane oraz ich kwalifikacje,
 • system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i zarządzania jakością wykonywanych robót,
 • zestawienie sprzętu i urządzeń stosowanych w celu wykonywania pomiarów i kontroli,
 • sposób oraz formę zbierania wyników badań laboratoryjnych, odczyt i zapis pomiarów, a także zapis wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

2. Część szczegółowa zawierającą informację na temat asortymentu podczas wykonywania robót:

 • wykaz maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, a także urządzenia pomiarowo kontrolne,
 • sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu,
 • rodzaje wraz z ilością środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
 • zasady postępowania z materiałami oraz robotami, które nie odpowiadają stawianym wymaganiom.

Sporządzony i zaakceptowany PZJ stanowi podstawę do egzekwowania przez Inspektora zachowania zasad BHP, jak i również prawidłowych procedur związanych z wykonaniem robót przez Wykonawcę.

Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Instruktaż ogólny i stanowiskowy

BIOZ – Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

Program Zapewnienia Jakości
Udostępnij:
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022